Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну  способност.

Поступак и правила за избор наставника дефинисани су у Правилнику о избору наставника Универзитета у Крагујевцу који се примењују на Факултету техничких наука у Чачку.

На Факултету је запослен потребан број наставника који могу да изводе наставу на докторским академским студијама, а према правилима Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија Националне Комисије за акредитацију. Укупно 17 наставника у радном односу са пуним радним временом је тренутно ангажовано на докторским студијама, што представља око 85% од укупно ангажованих наставника на студијском програму (20 наставникa). Њихов број је три пута већи од минималног потребног броја (5 наставника) према критеријумима националне Комисије за акредитацију. Ангажовани наставници тренутно имају најмање 1 објављен рад у часописима са SCI листе у последњих 10 година. Поред њих, факултет има на располагању и 3 гостујућа професора, еминентна у научним областима релевантним за наставу на докторским студијама (2 редовна професора и 1 ванредни професор).

На факултету се тренутно реализује укупно 26 пројеката ресорног Министарства науке (5 ОИ, 11 ТР, 9 ИИИ и 1 ИН) и 1 међународни пројекат. На овим пројектима је ангажовано 36 наставника (1 професор емеритус, 16 редовних професора, 10 ванредних професора, 9 доцената), што представља изнад три четвртине од укупног броја (47) наставника.

На Факултету техничких наука у Чачку је запослен потребан број наставног особља са одговарајућом научном и стручном квалификацијом који могу да буду ментори на докторским академским студијама (у складу са компетенцијама утврђених на основу научних радова објављених у међународним часописима са SCI листе, а према стандардима националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета). Сваки од 10 ментора има најмање 5 радова објављених у научним часописима из одговарајуће области којој припада предмет (са листе ресорног Министарства за науку, у последњих 10 година).

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија  

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

Евиденција:

Критеријуми за избор наставника-Прилог 9.1

Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2