Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

УВОД

Једногодишњи студијски програм (СП, у даљем тексту) мастер Информационе технологије (мастер ИТ) произашао је као наставак претходно креираног четворогодишњег СП за ИТ (основне академске студије - ОАС). Студијски програми (ОАС и мастер) усклађени су са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом, а на Факултету техничких наука у Чачку усвојени од стране Наставно-научног већа 10. 07. 2013. године.

Претходно су на овом Факултету генерације студирале по акредитованом једногодишњем мастер СП „Техника и информатика - мастер за електронско учење“ са излазним звањем: дипломирани професор технике и информатике – мастер за електронско учење (дипл. проф. тех. и инф. за е-учење). Овај СП (као претходница) прихваћен је од стране Наставно-научног већа Факултета у Чачку, Одлуком број XXIV 1600/8 од 9. 7. 2008. године и XXXIV-61/12 од 21. 1. 2009. године, као и Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу број 1469/13 од 14. 10. 2008. године и од стране Стручног Већа Универзитета у Крагујевцу, Одлуком број 204/3 од 27. 02. 2009.

Реализоване измене у једногодишњем СП мастер ИТ, као и наведени модули, у складу су са стандардима за акредитацију високошколских установа, а излазна звања усклађена са текућом званичном листом звања: мастер инжењер информационих технологија

Назив студијског програма

Информационе технологије

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

ИМТ поље – Интердисциплинарно /

Мултидисциплинарно/ Трансдисциплинарно

Научна, стручна или уметничка област

Информационе технологије

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60

Назив дипломе

Мастер инжењер информационих технологија

Дужина студија

1 година или 2 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. год.

Број студената који студира по овом студијском програму 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких нaука у Чачку, број 12 – 1206/3 од  10. јула 2013. године

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу број: III-01-750/13, od 26. септембра 2013.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs