Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Основни циљ студијској програма је развој почетних компетенција неопходних за самостално професионално деловање наставника. Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА треба да обезбеде:

 • овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;
 • познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације;
 • стицање професионалних наставничких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета;
 • стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и методичких проблема у и ван школских услова;
 • образовање и оспособљавање за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса;
 • образовање и оспособљавање стручњака за праћење и проучавање иновација у посебним областима електротехнике и рачунарства и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.
 • Овестудије треба да омогуће и овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за планирање и реализацију наставног процеса, као и за унапређивање, истраживање и развој наставе у подручју електротехнике и рачунарства и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

  Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

   

   

  Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.Опште компетенције:

 • систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;
 • тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;
 • оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
 • деловање у складу са професионалном и научном етиком.
 • Предметно-специфичне компетенције:

 • систем сложених теоријских знања о педагошким процесима;
 • оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;
 • вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;
 • оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,
 • оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.
 • Опис исхода по завршетку студијског програма:

 • функционално објашњавање процеса и димензија васпитања и образовања, наставе, учења и поучавања;
 • функционално објашњавање сложене интеракције карактеристикаученика и васпитно-образовног окружења;
 • истраживање основних принципа учења и тумачење из угла савремених теорија и концепција образоваа;
 • развијање плана оцењивања, развој техника е-оцењивања, прикупљање података о постигнућу и интерпретација напредовања ученика;
 • анализирање и унапређивање улога; управљање сопственим учењем и планирање професионалног развоја у овим подручјима рада. спровођење истраживачких пројеката.
 • Назив предмета Сем. Обав./Изб.