Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Александар Драгашевић

Др Александар Драгашевић
Доцент у пензији
Ужа научна област: Менаџмент информациони системи
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-737

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 124

 aleksandar.dragasevic@ftn.kg.ac.rs

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Александар Драгашевић је рођен 1973. год. у Чачку. Основну школу и гимназију, завршио је у Чачку. Технички факултет у Чачку одсек Педагошко-технички, уписао је 1992. год., након одслужења војног рока наставио је студије где је и дипломирао 1997. год. и стекао звање професор технике и информатике. Магистарски рад под називом “Неке могућностии оптимизације ресурса у мрежном дијаграму” успешно је одбранио 2007. год. на Техничком факултету у Чачку и стекао звање магистра педагошко-техничких наука. Докторску дисертацију под називом “Методолошки аспекти оптимизације ресурса у мрежном дијаграму” успешно је одбранио 2013. год. на Техничком факултету у Чачку и стекао звање доктора техничких наука.

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 

Остварени резултати категорије 20

 

 1. Cvetković V., Nikolić N., Ocal A., Martinović J. and Dragašević A., A Predictive Model of Pandemic Disaster Fear Caused by Coronavirus (COVID-19): Implications for Decision-Makers,  International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, Volume 19, Issue 2, 20652, pp. 1-27
 2. Cvetković V., Tanasić J., Ocal A., Kešetović Ž., Nikolić N. and Dragašević A., Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, Volume 18, Issue 19, 10406, pp. 1-33
 3. Vasović S., Dragašević A., Puzović S., Puzović S., Paunović V., Comprehensive Power Transformers Evaluation based on Multi-Criteria Decision-Making Approach, Technical Gazette, 5(2021), 1448-1455. Tehnički vjesnik, Vol. 28 No. 5, 2021
 4. Dragasevic A., Nesic Z., Radojicic M., Some considerations on optimization of time and costs in network diagrams, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Vol. 7., No. 2., 2012, pp. 832-840, ISSN: 1840-1503.
 5. Dragasevic A.Nesic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Analysis of time and cost activities in project realization of introduction a new product in production, Metalurgia International, Vol. 17., No. 10., 2012, pp. 180-185, ISSN: 1582-2214.

Остварени резултати категорије 30

 

 1. Nikolić N., Paunović V., Dragašević A., Specific of education of local government human resources for the development of urban ecology, V International Conference, "Ecology of urban areas 2016"  30th September 2016, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, 2016, pp. 386-391, ISBN 978-86-7672-291-4, COBISS.SR-ID 308621831, CIP 502.22:711.4(082).
 2. Nikolić N., Paunović V., Dragašević A., Significance and role of informal practical education of school population as a factor for development of urban ecology, V International Conference, "Ecology of urban areas 2016"  30th September 2016, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, 2016, pp. 373-378, ISBN 978-86-7672-291-4, COBISS.SR-ID 308621831, CIP 502.22:711.4(082).
 3. Puzovic, S., Paunovic, V., Dragasevic, A., Implementation of project scheduling approach to serial production planning, VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2016 (IIZS 2016), October 13-14th, 2016, Zrenjanin, Serbia, pp. 20-25,  ISBN:978-86-7672-293-8, COBISS.SR-ID: 309054983, . CIP 62:005.3(082), 502/504(082).
 4. Nikolić N., Cvijović N., Dragašević A., Neophodnost unapređenja informisanja i edukacije dece u Srbiji iz oblasti reciklaže, International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT-ICDQM-2011, Belgrade, Serbia, 29-30 June 2011, pp. 339-343.
 5. Dragašević A., Radojičić M., Ranđić D., Some possibilities for application of gert method and modified PERT method in project planning, 4th International szmposium of industrial engineering, Belgrade, 2009, pp. 62-66, ISBN 978-86-7083-68l-5, COBISS.SR.TD 171526156, CIP 005.22(082), 658.5(082), 006.83:338.45(082).
 6. Драгашевић А., Неки аспекти оптимизације ресурса у мрежном дијаграму, VIII Интернационални симпозијум из project management-a, Златибор, 09-15.05.2004., стр. 328-332.
 7. Vesić J., Radojičić M., Popov D., Dragašević A., Possibilities of increase of realization process efficiency of the investment project by MS Project application, Conference: Installation for Building and the ambient Comfort, University ²Polytechnica² Timisoara, Romania, 10-11.04.2003, pp. 432-437, ISBN 973-625-052-0.
 8. Dragašević A., Vesić J., Radojičić M., Veljović A., Optimization of network diagram, Conference: Installation for Building and the ambient Comfort, University ²Polytechnica² Timisoara, Romania, 10-11.04.2003, pp. 424-431, ISBN 973-625-052-0.
 9. Puzović, S., Vesić Vasović, J., Paunović, V., Nešić, Z., Dragašević, A., Analysis of the Serbia’s innovation profile, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality,  Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 911-917, ISSN: 2620-2832, COBISS.SR-ID 275951372.

 

 

Остварени резултати категорије 50

 

 1. Драгашевић А., Радојичић М., О неким могућностима планирања ресурса у мрежним дијаграмима, часопис Техника, Менаџмент 59, No 4, 2009, стр. 9-12, ISSN 0040 - 2176, UDC: 62 (062.2) (497.1), UDC: 338.26/.27:512.56.
 2. Dragašević A., Nikolić R., Đurić M., Management of transport flows of biomass and wood waste from the urban part of Cacak, časopis Acta agriculture Serbica, Vol. XII, 23, 2007, pp. 47-54, ISSN 0354-9542, UDC: 628.4.042/043:656.07 (497.11 Cacak-21)
 3. Драгашевић А., Неки елементи процеса израде пословне стратегије корпорације, часопис института ИМК 14. октобар, Крушевац, 1999, стр. 87-90, ISSN 0354-6829, UDK 621, UDK/UDC: 658:35.011.

 

 

Остварени резултати категорије 60

 

 1. Dragašević A., One approach to the analysis of network diagrams, ITOP 2016, Čačak , 10. i 11. september 2016, pp. 269-276, ISBN: 978-86-7776-200-1, COBISS.SR-ID 225746188, CIP 37.01:004(082), 005.961:005.914.3]:37(082), UDK: 005.8
 2. Нешић З., Продановић Д., Драгашевић А., Mетодолошки аспекти примене SWОТ анализе, 3. национална конференција са међународним учешћем RPPO, Чачaк, 25-27. септембар 2015, стр. 367-374, UDK: 519.8:005.
 3. Драгашевић А., Весић Ј., Радојичић М., О неким аспектима управљања пројектима применом MS Project -а, 28. Јупитер конференција, Београд, 2002, стр. 4.17-4.20, ISBN: 86-7083-430-8.
 4. Ћурчић С., Николић Р., Драгашевић А., Фази оцењивање виртуелног тима за пројекте енергетске ефикасности, 31 Саветовање производног машинства Србије и Црне горе, Зборник радова, Крагујевац, 2006, стр. 369-374, ISBN: 86-80581-92-5.
 5. Драгашевић А., Концепција примене рачунара у извођењу разредне наставе, Зборник радова Техничког факултета у Чачку, 1999, стр. 141-144, ISSN 0354-9844, UDK: 621(082), 37(082).
 6. Драгашевић А., Томашевић М., Креирање базе података применом програма MS EXCEL, Зборник радова Техничког факултета у Чачку, 1998, стр. 29-32, ISSN 0354-9844, UDK: 621(082), 37(082).