Марко Росић

Др Марко Росић
Доцент
Научна област: Електроенергетика
Катедра за електроенергетику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-762

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 224

 marko.rosic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

Предмети:
Основи електротехнике (2007) - демонстратор

Енергетски трансформатори (2008-2011)
Електричне машине (2008-2011)

Асинхроне машине (2008-2010)

Електричне машине 1 (2011-2014)

Електричне машине 2 (2011-2015)

Релејна заштита (2008-2015)

Техника високог напона (2008-2015)

------------------------------------------------------

Електромоторни погони (2012-)

Регулација електромотрних погона (2009-)

Пројектовање помоћу рачунара у енергетици (2008-)

Вишемоторни електрични погони (2015-)

Испитивање електричних машина (2016-)

Практикум из фреквентних претварача и серво контролера (2017-)

Електрична вуча и возила (2017-)

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ    

Лични подаци

Марко (Манојле) Росић, доктор наука електротехнике и рачунарства, рођен 31.07.1984. године у Прибоју. Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Прибоју. У току школовања више пута је награђиван за постигнуте успехе на такмичењима из електротехнике.

Студије електротехничког одсека – смер индустријска електроенергетика на Техничком факултету у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, уписао школске 2003/04. године, а завршио септембра 2008. године одбраном дипломског рада „Лабораторијски практикум: Контакторска опрема у погону асинхроног мотора“ (ментор др Мирослав Бјекић) са оценом 10. Просечна оцена у току студија 9,34. Стечени академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике. У току студија више пута је награђиван за најуспешнијег студента кao и најуспешнијег дипломираног студента на смеру Електротехника.

Докторске студије на Електротехничком факултету у Београду, Универзитет у Београду, модул Енергетски претварачи и погони уписао је школске 2008/09. године, а завршио 2016. године, одбраном докторске тезе под називом „Редукција таласности код директне контроле момента асинхроног мотора применом компаратора са више нивоа“ (ментор др Милан Бебић). Просечна оцена у току студија 10,00. Стечени академски назив: Доктор наука – електротехника и рачунарство.

 

Професионална каријера

У зaвршнoj гoдини основних студиja 2007/08 године нa Teхничкoм фaкултeту у Чaчку aнгaжoвaн je кao дeмoнстрaтoр нa прeдмeту Oснoвe Eлeктрoтeхникe.

По завршетку студија 2008. године, нaстaвљa дa рaди нa Teхничкoм фaкултeту (дaнaс Фaкултeт тeхничких нaукa Чaчaк) као сарадник у настави (2008-2009), асистент (2009-2016), а данас је у звању доцента (2016-) за ужу научну област Електроенергетика.

 

Учешће на пројектима

Учешће у домаћим научним пројектима

 1. Истраживач на пројекту ЕЕ18018 "Пројектовање примене прописа ЕУ у енергетској ефикасности кућних апарата", носилац пројекта Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, руководилац др Радојка Крнета, ванредни професор, период: 2007-септембар 2010.

 2. Истраживач на пројекту ТР33016 "Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", носилац пројекта Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, руководилац др Мирослав Бјекић, доцент, пројекат у подручју технолошког развоја, Министарство за науку и технолошки развој, период: 2011-2014-2016.

 3. Истраживач на пројекту "Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање“, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, Универзитет у Београду, руководилац пројекта Проф. др Звонимир Југовић, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25.

 

Учешће у међународним пројектима

 1. Researcher and Administrative Officer on the project: "543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration", supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), project coordinator Prof. Radojka Krneta, Faculty of Technical Sciences Cacak, period: 2013-2016.

Списак научних и стручних радова

Уџбеници, практикуми, збирке задатака

 1. Бјекић М. и Росић М., "Контакторска опрема у погону асинхроног мотора, лабораторијски практикум са CD-ом", Технички факултет Чачак, 2008., ISBN 978-86-7776-071-7
 2. Добричић, М., Бјекић, М. i Росић, М."Трансформатори – збирка решених задатака", Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2011., ISBN 978-86-86139-56-6
   
 3. Бјекић, М., Росић, М., Добричић, М., "Збирка задатака из Електричних машина (Електромеханичко претварање енергије, Машине једносмерне струје, Асинхроне машине)", Факултет техничких наука у Чачку, 2017., ISBN 978-86-7776-206-3

 

Међународни часописи M(20)

 1. Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M. & Krneta, R., “Energy Efficient Behaviour and Electricity Consumption in Industrial Companies”Metalurgia International, No. XVII(7), 2012, pp. 130-139, ISSN: 1582-2214, 2012 [M23]
 2. Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić, M., “Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, October 2012, pp. 277-391, ISSN: 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE1203377K, 2012 [M24]
 3. Stojanovic, D., Bjekić, M., Rosić, M. & Božić, M., “Analysis of Mitigation Techniques for Bearing Currents  in PWM Inverter Drives”Metalurgia International, No. XVIII(2), 2013, pp. 91-97, 2013. ISSN: 1582-2214, 2013  [/]
 4. Rosić, M., Jeftenić, B., Bebić, M., “Reduction of Torque Ripple in DTC Induction Motor Drive with Discrete Voltage Vectors”Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 11, No. 1, February 2014, pp. 159-173, ISSN 1451-4869 DOI:10.2298/SJEE131204014R, 2014 [M24]
 5. M. M. Rosic, M. Z. Bebic, “Analysis of Torque Ripple Reduction in Induction Motor DTC Drive with Multiple Voltage Vectors”Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 105-114, 2015, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-760, DOI:10.4316/AECE.2015.01015, 2015 [M23]
   
 6. M. Bjekić, M. Šućurović, M. Božić, M. Rosić, and S. Antić, “Using computer for measurement and visualization of rotating magnetic field in AC machines”Comput. Appl. Eng. Educ., Volume 25, Issue 4, no. 21825, DOI:10.1002/cae.21825, pp. 608–624, Apr. 2017 [M22]

 

Међународне конференције и скупови M(30)

 1. Bjekic, D., Bjekic, M., Bozic. M., Rosic, M.“The public relation management in the promotion of electric drive energy efficiency policy”Third regional conference Industrial Energy and Environmental Protection in south eastern european countries - IEEP 2011, CD proceedings, pp. 1-8, ISBN: 978-86-7877-022-7, Kopaonik, Serbia, 21-25 June, 2011 [M33]
 2. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., “Energy efficiency of electric pump drive”International scientific conference - UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, Vol. I, pp. 51-58, ISSN: 1313-230X, 16-17. Nov. 2012 [M33]
 3. Antic, S., Bjekic,M., Bozic, M., Rosic, M., “Motor Rewinding and Effect on Efficiency”International scientific conference - UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, Vol. I, pp. 43-50, ISSN: 1313-230X, 16-17. Nov. 2012 [M33]
 4. Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., Antić, S., “Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software”IX International Symposium Industrial Electronics - INDEL2012, pp. 87-91, ISBN: 978-99955-46-14-4, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, November 1-3, 2012 [M33]
 5. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., Popovic, M., Petković, D., “Design , Construction , Calibration and Use of A New Type of Electromagnetic Brake”XLVIII International Scientific Conference on Infromation, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2013, Vol. 2, pp. 727-730, ISBN:978-9989-786-89-1, Ohrid, Macedonia, 26-29 June, 2013 [M33]
 6. Božić, M., Mitrović, N., Rosić, M., “Realization of flying shear for laboratory experiments”XLVIII International Scientific Conference on Infromation, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2013, Vol. 2, pp. 847-850, ISBN:978-9989-786-89-1, Ohrid, Macedonia, 26-29 June, 2013 [M33]
 7. Božić, M., Rosić, M., Bjekić M., “Remote control of electromagnetic load emulator for electric motors”11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation - REV2014, Polytechnic of Porto (ISEP) in Porto, pp. 389-390, DOI: 10.1109/REV.2014.6784196, ISBN: 978-1-4799-2024-2, Portugal from 26-28 February, 2014 [M33]
 8. Rosić, M., Božić, M., Bjekić M., “Station for Emulation of Load and Electrical Motors Testing”XLIX International Scientific Conference on Infromation, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2014, Vol. 2 pp. 395-398, ISBN: 978-86-6125-109-2, Niš, Serbia, 25-27 June, 2014 [M33]
 9. Bozic, M., Rosic, M., Bjekic, M., Đorđević, G., “Platform for teaching feed forward and jerk control”, International scientific conference - UNITECH ’14, Vol. IV, pp. 286-291, ISBN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 21-22. Nov. 2014 [M33]
 10. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., “Electrical Motor Station with Electromagnetic Load Emulator: An Overview of Design, Construction and Calibration with Examples of Use”3rd International Symposium on Environment – Friendly Energies and Applications - EFEA2014, pp. 371-376, DOI: 10.1109/EFEA.2014.7059959, Paris, France, 19-21 Nov. 2014,  [M31]
 11. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., Sucurovic, M., “Remote experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine”The 3rd Experiment@International conference - exp.at'15, pp. 153-154, DOI:10.1109/EXPAT.2015.7463250, 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015 [M33]
 12. Rosic, M., Bebic, M., Djordjevic, N., Jeftenic, B., Bjekic, M., “Torque Ripple Reduction in DTC with Discretized Voltage Intensities”18th International Symposium POWER ELECTRONICS - Ee2015, Paper No. DS1-T2-1, pp. 1-6, Novi Sad, Republic of Serbia, 28th - 30th October, 2015 [M33]
 13. Sucurovic, M., Mitrovic, N., Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., “Calibration of the electromagnetic brake”, International scientific conference - UNITECH ’15, Gabrovo, Bulgaria, Vol. I, pp. 159-162, ISSN 1313-230X, 20-21. Nov. 2015 [M33]
 14. Rosić, M., Bebić, M, Djordjevic, N., Bjekić, M., Šućurović, M, “Simulation model of direct torque control with discretized voltage vector intensities”6th International Conference Technics and Informatics in Education - TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, Proceedings TIO 2016, pp. 429–438, UDC: 621.313.33:004.42, ISBN 978-86-7776-192-9, 28−29th May, 2016 [M33]
 15. Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., Antić, S., “Remote experiment: Serial and parallel RLC circuit”, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN2016, Zlatibor, Serbia, pp. AUI1.2.1-6, ISBN: 978-886-7466-618-0, 13–16 June, 2016 [M33]
   
 16. Rosic, M., Bjekic, M., Bebic, M., Jeftenic, B., Electromotive force compensation in direct torque control with discretized voltage intensities”, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications - EFEA 2016, pp. 1-6, ISBN: 979-1-5090-0750-9, DOI:10.1109/EFEA.2016.7748810, Belgrade, Serbia, 14-16 September, 2016 [M33]
 17. Rosić, M., Antić, S., Bjekić, M., Vujičić, V., "Educational laboratory setup of DC motor cascade control based on dSPACE1104 platform"5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS2017, pp. 213-222, ISBN:978-86-81505-84-7, DOI:10.24094/mkoiee.017.5.1.213, Belgrade, Serbia, 12-13 October, 2017 [M33]

 

Истакнута монографија националног значаја M(40)

 1. Bjekić, M., Stojanović, D., Milovanović, A., Koprivica, B., Rosić, M., Božić, M., Plazinić, M. Antić, S., Bjekić, D., Krneta, R., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić. L., „Energetska efikasnost elektromotornih pogona”, Tehnički fakultet Čačak, ISBN: 978-86-7776-137-0, 2012 [M45]

 

Национални часописи M(50)

 1. С. Стојковић, М. Росић, „Анализа прикључења мале електране са синхроним генераторима на дистрибутивну мрежу софтверским алатом ATP-EMTP”Енергија, ekonomija, ekologija, Бр. 3-4/Година XI/Март 2009., UDC 620.9, ISSN: 0354-8651, стр. 94-100, 2009 [M52]
 2. Бјекић, Д, Бјекић, М., Росић, М., и Божић, М., „Евалуација иновација у универзитетској настави технике: пример наставе електричних машина и погона”Педагогија, 66 (4), 2011, UDK: 378.147::62; 378.6:62(497.11), стр. 620-632. ISSN 0031-3807, 2011 [M51]
 3. Божић, М., Росић, М, Бјекић, М., и Антић, С., „Препреке увођењу енергетски ефикасних електромотора и њихово превазилажење”Иновације и развој, Бр. 2, стр.31-46, UDK: 621.313.13(045)=861, ISSN: 0353-2631, 2011 [M53]

 

Националне конференције и скупови M(60)

 1. С. Стојковић, М. Росић, „Информациони систем за статистику кварова и анализу поузданости високонапонских растављача”29. Саветовање CIGRE Srbijа, Златибор, R А3-09, стр. 1-8, ISBN: 978-86-82317-67-8, 31. мај – 6. јун, 2009 [M63]
 2. Росић, М. и Бјекић, М., „Садржаји из области електричних машина и електромоторних погона на факултетима у Србији и окружењу”3. Интернационална конференција Техника и информатика у образовању - ТИО2010,Зборник радова, Технички факултет, Чачак стр. 336-347, ISBN: 978-86-7776-105-9, UDK: 37:(627+621.313/.314)](075.8)(497.11), 7-9. Мај, 2010 [M63]
 3. Росић, М. и Бјекић, М., „Техничко решење коришћења контакторске опреме за извођење лабораторијских вежби из електромоторних погона”3. Интернационална конференција Техника и информатика у образовању - ТИО2010, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, стр. 349-353, ISBN:978-86-7776-105-9, UDK: 371.3:62-3](075.8)(076.5), 7-9. Мај, 2010 [M63]
 4. Рoсић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., „Oсмoфaзнa Скoтoвa спрeгa трaнсфoрмaтoрa: кoнструкциja, визуeлизaциja и примeнa”6. Meђунaрoдни симпoзиjум Teхнoлoгиja, инфoрмaтикa и oбрaзoвaњe - ТИО2011, Збoрник рaдoвa, Teхнички фaкултeт Чачак, стр. 647-654, ISBN: 978-86-7776-127-1, UDK: 621.313/.314:004.42 LabVIEW, 3-5. Jун, 2011 [M63]
 5. Бoжић, M., Рoсић, M., Бjeкић, M., „Визуeлизaциja пoступкa синхрoнизaциje синхрoнoг гeнeрaтoр нa мрeжу”6. Meђунaрoдни симпoзиjум, Teхнoлoгиja, инфoрмaтикa и oбрaзoвaњe - ТИО2011, Збoрник рaдoвa, Teхнички фaкултeт Чачак, стр. 655-662, ISBN: 978-86-7776-127-1, UDK: 621.313/.314:004.42LabVIEW, 3-5. Jун 2011 [M63]
 6. Бjeкић, M., Бoжић, M., Рoсић, M., Бјекић, Д., „Eвaлуaциja кoришћeњa лaбoрaтoриje и WEБ пoртaлa лaбoрaтoриje у нaстaви eлeктричних мaшинa и пoгoнa”Збoрник рaдoвa 55. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2011, стр. EE1.8-1-4, Бaњa Врућицa, 6-9. Јун, 2011 [M63]
 7. Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Aквизициja eлeктричних пaрaмeтaрa и фoрмирaњe фaзoрскoг диjaгрaмa кoришћeњeм LabVIEW-a”, Збoрник рaдoвa 55. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2011, стр. EE1.7-1-4, Бaњa Врућицa, 6-9. Јун, 2011 [M63]
 8. Рoсић, M., Бoжић, M., Aшaнин, Њ., „Рeaлизaциja eдукaтивнoг лaбoрaтoриjскoг фрeквeнтнoг рeгулaтoрa сa микрoкoнтрoлeрoм PIC18F4431”Збoрник рaдoвa 55. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2011, стр. EE1.6-1-4, Бaњa Врућицa, 6-9. Јун, 2011 [M63]
 9. Рoсић, М., Бjeкић, M, Божић, М. „Meтoдe импулснo ширинскe мoдулaциje крoз имплeмeнтaциjу нa DSP TMS320F2812”4. Интернационална конференција Техника и Информатика у Образовању - ТИО2012, Зборник радова, Teхнички фaкултeт Чачак, стр. 200-207, ISBN: 978-86-7776-138-7, UDK:004::621.313/314, 1-3. Јун, 2012 [M63]
 10. Рoсић, M., Бjeкић, M., Бoжић, M., „Moдeлoвaњe дирeктнe кoнтрoлe мoмeнтa aсинхрoнoг мoтoрa сa дискрeтним нaпoнским вeктoримa у Simulink-у”Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2012, стр. EE 2.3-1 - 2.3-4, ISBN: 978-86-80509-67-9, Злaтибoр, 11-14. Jун, 2012 [M63]
 11. Шућурoвић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Meрeњe и визуeлизaциja мaгнeтнoг пoљa трoфaзнoг aсинхрoнoг мoтoрa”Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ETРAН 2012, стр. EE 2.4-1 - 2.4-4, ISBN: 978-86-80509-67-9, Злaтибoр, 11-14. Jун, 2012 [M63]
 12. Росић, М., Јефтенић, Б., Бебић, М., „Анализа могућности смањења рипла момента код ДТЦ са дискретним напонским векторима”Зборник радова 57. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, стр. EE2.1.1-6, Златибор, 3-6. Jун, 2013 [M63] – рад награђен наградом „Најбољи рад младог истраживача
 13. Стојановић, Д., Росић, М., „Када погон са фреквентним претварачем не штеди енергију”Зборник радова 57. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, стр. EE1.7.1-6, Златибор, 3-6. Jун, 2013 [M63]
 14. Божић, М., Росић, М., „Развој платформе за испитивање алгоритама управљања моторима наизменичне струје”Зборник радова 57. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2013, стр. EE1.3.1-6, Златибор, 3-6. Jун, 2013 [M63]
 15. Лaзић, A., Росић, М., Бoжић, M., „Грaфички кoриснички интeрфejс зa пoрeђeњe кaрaктeристикa дирeктнe кoнтрoлe мoмeнтa aсинхрoнe мaшинe сa дискрeтним и кoнтинуaлним нaпoнским вeктoримa”5. Кoнфeрeнциja сa мeђунaрoдним учeшћeм Teхникa и Инфoрмaтикa у Oбрaзoвaњу - TИO2014, стр. 174-181,Чaчaк, 30-31. Maj, 2014 [M63]
 16. Бoжић M., Рoсић, M., Бjeкић M., „Кoнцeпт џeпнe лaбoрaтoриje примeр упрaвљaњa мoтoрoм jeднoсмeрнe струje”5. Кoнфeрeнциja сa мeђунaрoдним учeшћeм Teхникa и Инфoрмaтикa у Oбрaзoвaњу - TИO2014, стр. 162-167, Чaчaк, 30-31. Maj, 2014 [M63]
 17. Рoсић, M., Бoжић M., Бjeкић M., Антић, С., „Едукативни удаљени експеримент управљања серво контролером”,Зборник 59. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику – ЕТРАН 2015, стр. AU2.2.1-5, ISBN: 978-86-80509-72-3, Сребрно језеро, 8-11. Jун, 2015 [M63]
 18. Антић С., Бoжић M., Бjeкић M., Росић М., „Удаљена лaбoрaтoриjскa вeжбa зa дeмoнстрaциjу струjнoг и нaпoнскoг упрaвљaња мoтoрoм jeднoсмeрнe струje”Зборник 59. конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2015, стр. AU2.3.1-6, ISBN: 978-86-80509-72-3, Сребрно језеро, 8-11. Jун, 2015 [M63]
 19. Бjeкић, M., Бoжић, M., Рoсић, M., „Кoришћeњe удaљeнoг eкспeримeнтa у нaстaвнoм мoдулу „Вeзивaњe oтпoрникa”Збoрник рaдoвa, XXII скуп Tрeндoви рaзвoja: „Нoвe тeхнoлoгиje у нaстaви”, W1.1-5, стр. 99-102, Злaтибoр, 16.-19. Фeб. 2016 [M63]
   
 20. Бјекић, М., Шућуровић, М., Штаткић, С., Росић, М., Божић, М., "Преглед резултата пројекта Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", Зборник радова (Електронски извор), VI Регионална конференција: Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе - IEEP 2017, Број рада 032, ISBN: 978-86-7877-028-9, Златибор, Србија, 21-24. Јун, 2017 [M63]

 

Докторска теза (M70)

 1. Росић, Marko М., 1984- (2016) "Редукција таласности код директне контроле момента асинхроног мотора применом компаратора са више нивоа", Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, 2016 [M71]
  http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3409 

 

Техничка и развојна решења M(80)

 1. Бoжић, M., Рoсић, M., Бjeкић, M., Кoпривицa, Б., „Сoфтвeр зa oдрeђивaњe стeпeнa искoришћeњa и клaсe eнeргeтскe eфикaснoсти трoфaзних aсинхрoних мoтoрa снaгa дo 7,5 kW“, Teхничкo рeшeњe (сoфтвeр), Teхнички фaкултeт Чaчaк, 2012, доступно у списку техничких решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, редни број 830,
  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Softver_za_odredjivanje_stepena_iskoriscenja_AM.pdf [M85]
 2. Југовић, З., Јаковљевић, Ж., Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., „Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање“, Техничко решење, Фaкултeт тeхничких нaукa, Чачак, Машински факултет Београд, 2014,
  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Masina_za_navarivanje.pdf [M82]
 3. Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., „Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора“, Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015, доступно у списку техничких решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, редни број 2009,
  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/EM_kocnica.pdf [M83]