Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Срећко Ћурчић

Проф. др Срећко Ћурчић
Редовни професор
Ужа научна област: Логистика и производне технологије
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-737

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 124

 srecko.curcic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Аутоматске производне линије

Реинжењеринг технолошких система

Пројектовање аутоматских производних линија

Логистика

Производни информациони системи

Инжењерско економске анализе

Логистички системи

Аутоматизација технолошких система - пројекат

Dr Srećko Ćurčić, Full Profesor

Born in 1962, M.Sc. 1996, Ph.D. 2001. 

 

Video Raspolozivi resursi obnovljivih izvora energije od otpadne drvne i biljne biomase 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Др Срећко Ћурчић, дипл. инж., рођен је 14. 10. 1962. у селу Пресека, општина Ивањица. Основну школу је завршио у родном месту, а техничку школу у Чачку. Машински факултет – производно машинство завршио је у Београду (1982-1987), са просечном оценом 9,00.
Магистрирао на Техничком факултету у Чачку 1996. год., из области Производних технологија на тему "Истраживање метода калибрације високоотпорних рударских ланаца", стр. 130. Чачак, 1996. Докторску дисертацију је одбранио на Машинском факултету у Крагујевцу 2001. год., на тему: "Реинжењеринг аутоматских производних линија у индустрији прераде метала са аспекта продуктивности, флексибилности и квалитета производа", стр.206. Крагујевац, 2000.По завршетку студија запошљава се у ФРА-Чачак, где ради на конструкцији и технологији специјалних алата, као и на одржавању производне опреме.
На Технички факултет у Чачку прелази школске 1989. год., где је изабран за асистента-приправника за групу предмета Приозводног машинства. Срећко Ћурчић је као асистент-приправник, а касније и као  асистент изводио све врсте вежби из групе предмета: Производно машинство, Машине и процеси са НУ, Машине алатке, Инжењерско-економске анализе, Производни системи и процеси, и Производне технологије. У последњем изборном пероиду у звању доцента, изводио је наставу из предмета: Логистики системи, Аутоматске производне линије и Нове производне технологије. Такође, др Срећко Ћурчић има богато искуство у струци почев од инжењера у погону, конструктора и технолога. Поседује изузетан смисао за сарадњу са привредом у изналажењу и решавању свакодневних, рутинских, развојних и стратешких проблема.
Др Срећко Ћурчић, има богато тридесетогодишње искуство стечено кроз формално и неформално учење, као и извођење вежби и предавања из наставних предмета: Машине и процеси са НУ, Машине алатке, Инжењерско-економске анализе, Производни системи и процеси, Производне технологије, Логистички системи, Аутоматске производне линије и Нове производне технологије. Последњих десетак година проф. др Срећко Ћурчић изводи наставу из предмета: Логистика, Логистички системи, Аутоматске производне линије, Аутоматизовани технички системи, Нове производне технологије, Инжењерско економске анализе и  Производни и информациони системи.
Др Срећко Ћурчић се интензивно бави научноистраживачким радом из области логистике и производних технологија. У досадашњем раду др Срећко Ћурчић је објавио до сада  преко 140 научних и стручних радова, од чега је осам радова објављено у међународним научним часописима са SCI листе, коаутор је три монографије, аутор је два универзитетска уџбеника, аутор или коаутор је у домаћим научним часописима, а остале радове је објавио у зборницима радова међународних и националних научних скупова.
Др Срећко Ћурчић, је руководио једним пројектом и израдом четири студије технолошког пројекта који је финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. Тренутно је ангажован на два пројекта које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Такође, у току 2019. год., руководио је једним пројектом који је добио од ЕБРД, а други је у току реализације. Осим тога, у току 2017., 2018., и 2019. год., руководио је три пројекта који су финансирани од стране локалних самоуправа. На крају, аутор је или коаутор 7 техничких решења.
Др Срећко Ћурчић био је  ментор израде две магистарске тезе,  ментор пет мастер рада, а поред тога био је члан четири комисије за одбрану магистарских теза. Такође, био ментор преко 50 дипломских радова,  а учествовао је у комисијама за  одбрану преко 40 дипломских радова.

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Dr Srećko Ćurčić ima bogato iskustvo u struci počev od inženjera u pogonu, konstruktora i tehnologa. Poseduje izuzetan smisao za saradnju sa privredom u iznalaženju i rešavanju svakodnevnih, rutinskih, razvojnih i strateških problema. Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima.

Takođe, učestvovao je na 10 projekata koje je finansiralo Ministarstvo i Privreda.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

Научна књига и монографија националног значаја

 1. Ћурчић С., Пантелић Т.: Логистички системи, Универзитетски уџбеник, Технички факултет,Чачак, 2005,COBISS.SR-ID121976332,ISBN86-81745-99-9.
 2. Ћурчић С.:Неконвенционални поступци обраде, уџбеник-скрипта (1 рецезент),Технички факултет, Чачак, 2006. CIP -каталогизација 005-51 (075. 9), (Одлука Наставно научног већаТехничког факултета у Чачку бр. 1910/22 од 30. 11. 2005. године).
 3. Ћурчић С., Драгићевић С., Милуновић С., Ђурић М.: Могућности коришћења биомасе и отпадног дрвета од комуналних система за добијање различитих облика енергије, Чачак, 2010., 200с. (Одлука Наставно научног већа Техничког факултета у Чачку бр. LVII–3342/111 од 23. 12. 2009. године), COBISS.SR-ID178627340, ISBN978-86-7776-082-3.
 4. Ћурчић С., Марић А.:Реинжењеринг производних система, Технички факултет Чачак, 2011., 164 с.(Одлука Наставно научног већа Техничког факултета у Чачку бр.77-3321/19 од 22. 12. 2010. године), COBISS.SR-ID 187430156, ISBN 978-86-7776-132-5.
 5. Арсенијевић С., ...Ћурчић С. и ост. (Интердисциплинарни пројектни тим): ПЛАНИНСКО ОСТРВО ШУМАДИЈЕ - СТРАТЕШКИ МАСТЕР ПЛАН ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПЛАНИНЕ РУДНИК ОД 2014 ДО 2024. Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац 2014. COBISS.SR-ID 208238348, ISSN 978-86-81037-44-7.

Радови у међународним часописима са SCI листе

 1. Radosavljevic S., Lilic N., Curcic S., Radosavljevic M.: Risk Assessment and Managing Technical Systems in case of Mining Industry, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 55(2009)2, pp. 119-130 Paper received: 00.00.200x UDC 622, Paper accepted: 00.00.200x, http://www.sv-jme.eu/archive/sv-jme-volume-2009/sv-jme-55-2-2009/
 2. Serifi, V., Dasic, P., Curcic, S. & Stojkovic, Z.: Algorithm approach of the implementation of investment building project with the analysisof of optimal choice of construction assignment, Technics  Technologies Education Management (TTEM),Vol.7, No.1(2012), pp.305-308, ISSN 1840-1503, http://www.ttem.ba/pdf/ttem_7_1_web.pdf.
 3. Curcic S.,  Baralic J.,  Milunovic S.,  Pavlovic M., Arsovski S.and Radosavljevic Lj.:Techno-economic Analysis of Abrasive Water-jet machining and Wire electrical -discharge machining,  Journal Strojarstvo, Vol. 53, No. 4. (2011), pp. 249-258, ISSN 0562-1887,  CODEN STJSAO ZX470/1517, UDK 621.9.048:621.9.04:621.924.3:621.7.044.4, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119634
 4. Kanjevac Milovanovic K., Arsovski S., Kokic Arsic A., Pavlovic A., Curcic S.: The impact of CE marking on the competitiveness of enterprises,   Journal Strojarstvo, Vol 53, No.6 (2011), pp. 445-453, ISSN 0562-1887, CODEN STJSAO ZX470/1541, UDK 658.012:339.138:65.012.34. 
 5. Milena Đurić, Pavle Maškovic, Senad Murtić, Biljana Veljković, Srećko Ćurčić, Gorica Paunović, Rakočević, Bošković Ljiljana: Quantitation of ellagic acid in blackberries:, Hemijska industrija 2014 Volumen 68, Broj 2, Stranice: 241-245,  DOI:10.2298/HEMIND130306048D
 6. Milena Djuric, Pavle Maškovic, Srecko Curcic, Milan Pavlovic , Milanko Ljujic: UPTAKE OF PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN ROOTS OF TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL., CV. “SIDRA F1”) AS DEPENDENT UPON SOIL CHEMICAL PROPERTIES, Journal Revista De Chimie, Societade de Chimie din Romania, july 2014, Vol. 65, ISSN 0034 - 7752, pp. 784-787. http://www.revistadechimie.ro/pdf/DJURIC%20MILENA.pdf%207%2014.pdf
 7. Milena Djurić, Duško Brković, Drago Milošević Milan Pavlovic, Srecko Ćurčić: Chemical Characterisation of the Fruit of Black Chokeberry Grown on Different Types of Soil  Journal Revista De Chimie, Societade de Chimie din Romania, february 2015, Vol. 66  No.2  ISSN 0034 - 7752, pp. 178-182. http://www.revistadechimie.ro/pdf/DJURIC%20M.pdf%202%2015.pdf
 8. Milanko Ljujic, Milena Djuric, Srecko Curcic, Milan Pavlovic, Neda Nikolic: RESERVOIR SEDIMNTATION AS A CONSEQENCE OF LAND USE THE CXATCHEMENT, Journal Revista De Chimie, Societade de Chimie din Romania, april 2016, Vol. 67, ISSN 0034 – 7752.

Радови у часописима националног значаја

 1. Марић А.,Ћурчић С.: Аутоматска линија за производњу хлеба-анализа функционалности линије у“посебном” режиму рада, Научно стручни часопис Истраживања и пројектовања за привреду, ISSN 1451-4147, стр. 67-75,број 4/5,2004.
 2. Ћурчић, С., Јечменица Р.: Прилог истраживањуизбора ступњевитог преносника за пољопривредне машине,Часопис Савремена пољопривреда,Бр.46,Нови Сад, стр. 369-375,1998.
 3. Ћурчић С.: Рационализација пословања интегрисаним менаџментом, Часопис Техника, ISSN 0040-2176, Менаџмент 55,стр. 13-17,Београд, 5/2005.
 4. Milunovic S., Curcic S.:Productdevelopment Project Managementusing Quality Function Deployment (QFD),International Journal of Quality Research,ISSN1800-6450,Vol 1,N03, pp: 243-247,2007.
 5. DragasevicA., Curcic S., NikolicR,DjuricM., Management of the flows of biomass and waste wood transport from the urban part of Cacak, Journal Acta agriculture,pp 47-54,ISSN0354-8542,Vol12, 2007.
 6. Djuric M., Milic V., Curcic S.: Yield and quality of natural grassland fodder in the moravicki okrug, Journal Acta agriculture,pp 61-68,ISSN– 0354-8542,Vol12, 2007.
 7. Curcic S., Zizovic M., Nikolic O.: Logistic-Marketing Information Systems for Progress on New Markets, pp.56-59, International Journal of Strategic management, ISSN 0354-8414, Year XIII, March 1/2008.
 8. Curcic S., Milunovic S., Savovic I.,Djuric M.:Logistics Information Support for Environmental Management for Organizations in the Food Chain, pp.165-170, International Journal for Quality Research, ISSN1800-6450, Vol2/Year 2008/ N3,2008.
 9. Ћурчић С.:Управљање перформансама кључних процеса у функцијирационализације пословања, Часопис Техника, ISSN 0040-2176,стр. 9-12,Београд,(56)1/2006.
 10. Ћурчић С.: Oбраде за логистику одстрањивања, Часопис 14.Октобар,стр. 195-200,ISSN 0354-6829,Крушевац, 2006.
 11. Ћурчић С., Драгићевић С., Милуновић С., Ђурић М.: Могућности коришћења биомаса и комуналног отпада као енергената,часопис Техника– Електротехника 57(2008)4, (ISSN 0040-2176, стр. 7-13,2008.
 12. Ћурчић, С.,Драгићевић, С., Лабовић, Д.:Логистички системи за коришћење биомасе као енергената у комуналним системима, Часопис Енергија, екологија, економија, ISSN 0354-8651, број 3-4, стр 219-228,2009.
 13. Ћурчић, С., Драгићевић, С., Лабовић, Д.:Логистички системи за коришћење отпадног дрвета као енергената у комуналним системима, Часопис Енергија, екологија, економија, ISSN 0354-8651, N5, стр. 071-076,2009.
 14. Ћурчић С., Драгићевић С.: Технологије коришћења биомасе у постројењима за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, Часопис Енергија, екологија, економија,стр.093-099,4/2010.
 15. Ћурчић С., Бјекић М., Драгићевић С.: Енергетски потенцијал биомасе и отпадног дрвета из урбаног дела Чачка, Научно-стручни часопис Енергетске технологије ISSN 1451-9070, Број 1, стр. 26-28,јануар 2007.
 16. Томић Р., Ћурчић С., Драгићевић С.: Истраживање параметараза развој хидрауличних преса за третман биомаса и отпадног дрвета као енергената, Научно-стручни часопис Енергетске технологије, ISSN 1451-9070,Врњачка бања, мај2007.
 17. Драгићевић С., Ћурчић С.: Технологије коришћења биомасе у постројењима за комбиновану производњу топлитне и електричне енергије, Часопис Енергија, Економија, Екологија, Број 4,ISSN0354-8651,„Академска издања“ Београд, стр. 093-099. децембар 2010.
 18. Ћурчић С., Драгићевић С., Милуновић С.: Припремне технологијеи њихов утицај на регионалну логистику ланца снабдевања биоенергијом, Научно-стручни часопис Енергетске технологије,ISSN 1451-9070,Број 1, јануар2011,стр. 24-29.
 19. Ћурчић С., Милуновић С.: Логистички модел управљања пројеката енергетске ефикасности, Научно-стручни часопис Енергетске технологије, ИССН 1451-9070, Број 1, јануар 2013, стр. 3-9.
 20. Ћурчић, С., Вучићевић С.: Расположиви енергетски потенцијали од дрвне и биљне биомасе са омеђеног дела планине рудник, Часопис Енергија, екологија, економија, ISSN 0354-8651, Broj 3-4., стр. 35-42, mart 2014.
 21. Ћурчић, С., Вучићевић С.: Расположиви енергетски потенцијали од дрвне и биљне биомасе са територије општине Бајина Башта, Часопис Енергија, екологија, економија, ISSN 0354-8651, Broj 3-4. , стр. 341-347, мартt 2015.
 22. Ћурчић С.:Обновлјиви извори енергије – дрвна и билјна биомаса као енергенти, Часопис Енергетске технологије, ИССН 1451-9070, Број: 3 (2015.) Год. (Vol.): 12 2015, стр. 5 -12.
 23. N. Nikolić, S. Ćurĉić, A. Gajović   HUMAN RESOURCES OF LOCAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN WASTE MANAGEMENT Časopis  MENADŽMENT, INOVACIJE, RAZVOJ, ISSN 1452-8800  UDK 005 God. 11. Br. 1 (2016) str.5-9.
 24. С. Ћурчић, Р. Гавриловић., Д. Николић., И. Трифуновић:  Расположиви енергетски потенцијали од дрвне и биљне биомасе са територије општине Чачак, Часопис Енергија, екологија, економија, ISSN 0354-8651, Broj 3-4. , стр. 331-339, мартt 2016.
 25. Sandra Milunović Koprivica, Srećko Ćurčić: Some Considerations, About Sustainability and Financing  Projects, of Biomass use in Energy Purpose, Часопис: Енергија, екологија, економија, Broj 3-4, Godina XIV, Mart 2017., UDC 620.9. ISSN 0354-8651, стр. 171-176.
 26. Ћурчић, С., Станић Г.: Енергетски потенцијали од отпадне дрвне и биљне биомасе са територије општине Ужице, Часопис: Енергија, екологија, економија, Broj 3-4, Godina XIV, Mart 2017., UDC 620.9. ISSN 0354-8651, стр. 177-183
 27. Срећко ЋурчићЂура Ђукановић, Милош Божић, Војислав Вујичић: EDUCATIONAL INCUBATOR “GREEN CUBE” FOR POPULARIZATION OF SMARTAGRICULTURE, Часопис: Енергија, екологија, економија, Broj 3-4, Godina XIV, Mart 2018., UDC 620.9. ISSN 0354-8651, стр. 177-183.

 28. Срећко Ћурчић, Марија Благојевић: ANALYSIS AND PREDICTING ENERGY POTENTIAL OF WOOD AND AGRICULTURAL BIOMASS BY APPLICATION OF SINGLE NEURON NETWORKS, Часопис: Енергија, екологија, економија, Broj 3-4, Godina XIV, Mart 2018., UDC 620.9. ISSN 0354-8651, стр. 171-176.

 29. S. Ćurčić, S. Milunović Koprivica, M. Vesković: Possibilities of using raspberry and blackberry cuttings for production of: pellets, briquettes, thermo-sound insulation boards and compost, Rad štampan u časopisu Energija, ekonomija, ekologija, Monografija XXXV međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2020, 24-27.jun 2020 godine, Zlatibor, pp. 345-349,  ISBN: 978-86-86199-02-7.

 30. Sandra Milunović Koprivica, Ivan Lapčević, Srećko Ćurčić: TEHNOEKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE BRIKETA I PELETA, Rad štampan u časopisu Energija / Ekonomija / Ekologija, Monografija XXXV Međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2020, 24-27.jun 2020 godine, Zlatibor  ISBN 978-86-86199-02-7 str. 427-434.

 31. Srećko Ćurčić: MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OTPADNE DRVNE I POLJOPRIVREDNE BIOMASE U SRBIJI U KOGENERACIONIM POSTROJENJIMA, Rad štampan u Monografiji ENERGETIKA 2021- U susret zelenom oporavku, (22-25) jun 2021. god., Zlatibor, str 108-112,  ISBN: 978-86-86199-03-4.

 32. Srećko Ćurčić, Milan Vesković, Momčilo Vujičić: ANALIZA ZAHTEVA ZA KORIŠĆENJE OTPADNE DRVNE I BILJNE BIOMASE  U SRBIJI U ENERGETSKE SVRHE, Rad štampan u Monografiji ENERGETIKA 2021 - U susret zelenom oporavku, (22-25) jun 2021 god., Zlatibor, str. 113-117,  ISBN: 978-86-86199-03-4.

 33. Srećko Ćurčić, Mirjana Đoković, Dragan Nikolić, Jelena Purenović: Upotreba otpadne biomase za proizvodnju biogasa na lokaciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Čačku, Časopis: Energija, Ekonomija, Ekologija, 2022, god. XXIV, br. x- U susret zelenom oporavku, (21-25) jun 2022. god., Zlatibor, ISBN 978-86-86199-04-1.

 34. Srećko Ćurčić, Mirjana Đoković, Dragan Nikolić, Milan Vesković: Mala biogasna postrojenja, Časopis: Energija, Ekonomija, Ekologija, 2022, god. XXIV, br. x - U susret zelenom oporavku, (21-25) jun 2022 god., Zlatibor, ISBN: 978-86-86199-03-4.

 35. Srecko Curcic, Milan Vesković, Jelena Purenović:  Modern information systems in logistics processes, Journal JMAIT Vol. 7, No. 2, pp. 1 – 5, 2022

Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у целини

 1. Ћурчић С., Драгићевић С., Славковић Р.: Прилог истраживању избора ступњевитог преносника за главно кретање машина алатки, Међународни научно - стручни скуп ИРМЕС 1998, Зборник радова, стр. 43 - 49, Београд, 1998.
 2. Ћурчић С., Голубовић Д.: Резултати истраживања калибрације високоотпорних ланаца на хабање, Међународна научна конференција Тешка машиноградња, Зборник радова, стр. 6.99 - 6.103, Краљево, 1996.
 3. Ћурчић С., Славковић Р., Јечменица Р.: Реинжењеринг аутоматских производних линија у индустрији прераде метала у функцији квалитета с обзиром на избор режима рада, Међународни научно - стручни скуп ИРМЕС 2000, Зборник радова, стр. 521 - 526, Котор, Септембар 2000.
 4. Ћурчић С., Јечменица Р., Ћућиловић М.: Реинжењеринг аутоматских производних линија у индустрији прераде метала у функцији флексибилности, Међународни научно - стручни скуп ИРМЕС 2000, Зборник радова, стр. 527 - 530, Котор, Септембар 2000.
 5. Ћућиловић М., Голубовић Д., Ћурчић С.: Структурно моделирање планетарних повратних механизама за реализацију периодичних кретања, Међународни научно - стручни скуп ИРМЕС 2000, Зборник радова, стр. 59 - 64, Котор, Септембар 2000.
 6. Ћућиловић М., Голубовић Д., Ћурчић С.: Кинематичка синтеза зупчаничко - брегастих механизама за генерисање периодичних кретања, Међународни научно - стручни скуп ИРМЕС 2000, Зборник радова, Котор, Септембар, 2000.
 7. Ћурчић С., Милуновивћ С.: Место и улога логистичких система у оквиру управљања ланцима снабдевања , 13. Међународни научни симпозијум СМ2008, Зборник радова CD, ISSN 86-7233-193-1, Економски факултет Суботица, 2008.
 8. Milunovic S., Curcic S.: Techno economic analysis of the possibility of utilizing biomass as an energy source for biogas production, Annals of the Oradea University - Fascicle of Management and Technological Engineering, CD-ROM edition, Vol. VIII (XVIII), No. 3 (2009), pp. 1908-1913, ISSN 1583–0691.
 9. Serifi V., Curcic S., Dasic P.: Review of software tools for logistics support and use of alternative fuels from communal systems. Annals of the Oradea University - Fascicle of Management and Technological Engineering, CD-ROM edition, Vol. IX (XIX), No. 3 (2010), pp. 3.179-3.188, ISSN 1583–0691.
 10. Curcic S., Milunovic S.: Reenginering prefabricated systems in function flexibility and productivity, International scientific conference UNITECH 2007, 23-24. November 2007, Gabrovo.
 11. Curcic S., Djuric M., Milunovic S., Dragicevic S.:  The use of biomass and wood waste from municipal systems like energy sources, 26th International Conference Science in Practice, Osijek, Croatia, 5-7 May, 2008.
 12. Curcic S. , Milunovic S.: Modern system for industrial products storage and commissioning, 9th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2009, ISBN 978-86-6075-026-8, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 441-448.
 13. Serifi  V., Curcic S., Dasic P.:  One Algorithm of Implementation Process of the Investment Building Project, 10th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2010, ISBN 978-86-6075-026-8, Donji Milanovac, Serbia. pp. 927-932.
 14. Serifi V., Dasic P., Curcic S.: Algorithm of the Process of Decision-making, Development and Control of Technical Documentation in Investment Building, ″Research and Development in Mechanical Industry″ RaDMI 2010,  ISBN 978-86-6075-026-8, Donji Milanovac, Serbia. pp.  933-938.
 15. Serifi S.V., Elezovic N., Curcic S.: A Concept of Possible Model Solutions of Waste Management System in the  Prizren Region,  RaDMI 2011, Proceedings 2, ISBN 978-86-6075-026-8, Soko Banja, Serbia pp. 955-962.
 16. Milunovic S., Curcic S., Maric A.: Quality definition of logistics service, 5th International Quality Conference, Procedingss CD, ISBN 978-86-86663-68-9, pp. 449- 459, Faculty of Mechanical Engineering,  Kragujevac 2011.
 17. Serifi V., Dasic P., Curcic S., Stojkovic Z.: Algorithm Approach to the Analysis of Project task and Decision on Investment Building, ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY, Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume X (XX), 2011, NR1, ISSN 1583-0691, pp. 5.293-5.298.
 18. Milunovic S., Curcic S.: Biogas Production of Biomass From the Aspect of Environmental Protection, Proceedings of the International Conference,    "Process Technology and Environmental Protection - PTEP 2011”, ISBN 978-86-7672-152-8, Zrenjanin 2011, pp. 74-80.
 19. Curcic S., Milunovic S., Stjepanovic S.: Logistic information system for cogeneration plants in the Serbia, Proceedings of 28th International conference ENERGETIKA 2012, ISSN 0354-8651, Zlatibor, 27-30. 03. 2012, pp. 167-169.
 20. Curcic S., Milunovic S.: Logistic support for cogeneration plants with resources of communal systems, Proceedings of 28th International conference ENERGETIKA 2012, ISSN 0354-8651, Zlatibor, 27-30. 03. 2012, pp. 176-179.
 21. S. Curcic , S. Milunovic: Management of transport biomass for energy production, Proceedings of 1st International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT 2011 , 12 - 15. June 2011, Kladovo, Serbia, pp. 189-194, ISBN 978-86-6075-023-7, COBISS.SR-ID 188554764.
 22. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Srecko Curcic, Sandra Milunovic: Mobile press for car recycling development, 7th International Quality Conference, Proceedings ISBN: 978-86-86663-94-8,  May 24th 2013 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, p 553-558.
 23. Milan Pavlovic, Srecko Curcic, Aleksandar Tomovic, Sandra Milunovic: National economy resource capability for  production recycling equipment for motor vehicles,  7th International Quality Conference, Proceedings ISBN:978-86-86663-94-8,  May 24th 2013 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp 559-565.
 24. Miloš Božič, Srećko Ćurčić, Miloš Trifunović: VARIABLE FREQUENCY DRIVE MOTOR CONTROL VIACANOPEN PROTOCOL IN LABORATORY ENVIRONMENT, Proceedings, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2013 (IIZS 2013) ISBN 978-86-7672-208-2, October 30th, 2013, Faculty of Technical Sciences ―Mihajlo Pupin. Zrenjanin, Serbia pp 200-206.
 25. Miloš Božič, Srećko Ćurčić, Vladimir Viteyović: PARALLEL FLYING SHEAR,  Proceedings, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2013 (IIZS 2013) ISBN 978-86-7672-208-2, October 30th, 2013, Faculty of Technical Sciences ―Mihajlo Pupin. Zrenjanin, Serbia pp 206-211.
 26. Milan Pavlovic, Aleksandar Tomovic, Srecko Curcic, Aleksandar Pavlović, M. Simić: The Influence of Investment Activities for Equipment Procurement on the Sustainability of the ELV Recycling System in the Republic of Srebia, 4th Edition E-Proceedings Iconswm 2014 Hyderabad, ISBN 81-86862-49-8, pp. 674-680, January 28-30, 2014, Hyderabad, Oxford Publishing House Kolkata . http://www.scribd.com/doc/204273792/4th-Edition-E-Proceedings-Iconswm-2014-Hyderabad
 27. Milanko Ljujić, Milena Djurić, Srećko Ćurĉić, Milan Pavlović, Aleksandar Tomović: RESERVOIR SEDIMENTATION AS A CONSEQUENCE OF LAND USE IN THE CATCHMENT, Proceedings CD IV International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014,  ISBN 978-86-7672-237-2  ―, 9-10th October 2014, Faculty of Technical Sciences ―Mihajlo Pupin. Zrenjanin, Serbia pp 442-452.
 28. Srećko Ćurčić, Milan Pavlović, Danijla Tadić, Aleksandar Tomović, Svetlana Stojanović: TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC WASTE RECYCLING,  9th International Quality Conference, Proceedings ISBN:978-86-86663-94-8,  4-6 June 2015 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp 659-667.
 29. Neda Nikolić, Srećko Ćurčić, Aleksandra Gajović : QUALITY OF LIFE, EDUCATION AND ECOLOGICAL EDUCATION, 9th International Quality Conference, Proceedings ISBN:978-86-86663-94-8,  4-6 June 2015 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp 553-560.
 30. Srećko Ćurčić: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - DRVNA I BILJNA BIOMASA KAO ENERGENTI, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa: ISBN 978-86-86677-13-6, UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJE Vrnjačka Banja, 29 -31. oktobar, 2015 str. 6-11.
 31. Neda Nikolić, Srećko Ćurčić, Aleksandra Gajović : Quality of life, education and ecological education, 9th International Quality Conference, Proceedings ISBN:978-86-86663-94-8,  4-6 June 2015. Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp 553-560. http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_2/086.pdf
 32. Srećko Ćurčić, Miloš Božić, Milan Matović: Contemporary trends in the packaging and transport of confectioery products, XVIII national and International conference QUALITY SISTEM CONDITION FOR SUCCESSFUL BUSINESS AND COPPETITVENESS, Proceedings, Kopaonik 30.11.-2-12.2016. ISBN 978-86-80164-04-5. pp 69-79. http://www.kresimir-buntak.com/Radovi/2016/Technological_competence.pdf
 33. Aleksandra Gajović, Srećko Ćurčić: The use of forest fruits as one of the factors of the quality of human life, 1stInternational conference on Qulaity of Life June2016 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 033 – 5,  pp. 195 -201. http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/content/content.pdf
 34. Srećko Ćurčić, Tijana Cvetić: Objectives lifecycle of the vehicle as a function of the quality of life, 2stInternational conference on Quality of Life June 2017 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac Serbia, June 8-10 2017., pp 202-208, ISBN 978-86-6335-004-5.
 35. Srećko Ćurčić, Lidija Paunović: Recycling of the end-of-life motor vehicles - situation in serbia, 2nd National Conference With International Participation Faculty of Technical Sciences in Čačak, 08-09. April 2017, Prcessidings, ISBN978-86-7776-211-7, str. 547 – 552.
 36. Srećko Ćurčić, Filip Madjarević, Dragan Nikolić: MODERN TECHNOLOGIES FOR MOTOR VEHICLES ON ELECTRIC POWER AND SECURITY OF PARTICIPANTS IN TRAFFIC: Proceedings VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2018) ISBN 978-86-7672-309-6, Zrenjanin, 11 - 12th October 2018., Serbia pp 203-209.
 37. Srećko Ćurčić, Dragan Nikolić, Mirjana Đoković: AVAILABLE ENERGY POTENTIALS FROM WOOD AND HERBAL BIOMASS FROM THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI: Proceedings VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2018) ISBN 978-86-7672-309-6, Zrenjanin, 11 - 12th October 2018., Serbia pp 224-230.
 38. Miloš Božić, Vojislav Vujičić, Srećko Ćurčić, Milan Pavlović: TYPES OF SERVO AXES SINCHRONIZATION FOR USE IN AUTOMOTIVE RECYCLING INDUSTRY,  Proceedings 9th ICEEE – 2018 International Conference On „Climatic Change and Environmental (Bio) Engineering”, November 23-24, 2018, Obuda University, Budapest, Hungary.
 39. Miroslav Vulić, Aleksandar Tomović, Milan Pavlović, Srećko Ćurčić: THE ANALYSIS OF ECONOMY CAPACITIES FOR THE SUPPORT OF ELV RECYCLING: Proceedings VII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2017) ISBN: 978-86-7672-303-4, Zrenjanin, 12 - 13th October 2017., Serbia pp 123-128.
 40. Srećko Ćurčić, Miloš Božić: RATIONAL SUSTAINABLE USE OF WASTE BIOMASS AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE IN THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNITY: Proceedings VII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2017) ISBN: 978-86-7672-303-4, Zrenjanin, 12 - 13th October 2017., Serbia pp 225-231.
 41. Filip Madžarević, Miloš Božić, Srećko Ćurčić: APPLICATION OF THE PLC FOR VACUUM PUMP MANAGEMENT: Proceedings VII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2017) ISBN: 978-86-7672-303-4, Zrenjanin, 12 - 13th October 2017., Serbia pp 147-153.
 42. Srećko Ćurčić, Miloš Božić, Vojislav Vujičić: Development of automatic lines for pneumatic seeds of seeds in containers, Quality system conditions for succesfull business and competitiveness, 2017, Kopaonik, 29.11. – 01.12.2017., pp 93 – 101, ISBN: 978-86-80164-06-9.
 43. Dragomir Milićević, Miloš Božić, Srećko Ćurčić:  Automatization of logistics processes in plastic production, Quality system conditions for succesfull business and competitiveness, 2017, Kopaonik, 29.11. – 01.12.2017., pp 37 – 46, ISBN: 978-86-80164-06-9.
 44. Srećko Ćurčić,  Momčilo Vujičić: ENVIRONMENTAL PROTECTION OF COMPOSTING PROCESSES, IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019), October 3rd-4th, 2019, Zrenjanin, Serbia, ISBN 978-86-7672-324-6,  pp 304-308.
 45. MomčiloVujičić, Srđan Divac, Srećko Ćurčić: COMPARISON OF POWER FLOW CALCULATIONS USING I AND Π POVER LINE MODELS, IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019), ISBN 978-86-7672-324-6, Zrenjanin, 3 - 4th October 2019., Zrenjanin, Serbia, pp 79-85.
 46. Srećko Ćurčić, Mališa Žižović, Sandra Milunović Koprivica, Miloš Božić, Dragan Turanjanin:  PRODUCTION POSSIBILITIES OF PELLETS FROM RESIDUES WHEN PRUNING RASPBERRIES AND BLACKBERRIES,  International Scientific Conference, 15 – 16 November 2019, GABROVO, Bulgaria, ISBN 1313-230X, pp 311-314.
 47. Bograd Gajić, Miloš Božić, Vojislav VujičIć, Miroslav Bjekić, Srećko Ćurčić: CONTROL OF 2D DELTA ROBOT SIEMENS TECNOLOGY PLC,  International Scientific Conference, 15 – 16 November 2019, GABROVO, Bulgaria, ISBN 1313-230X, pp 314-319.
 48. Srećko Ćurčić, Aleksandar Peulić, Momčilo Vujičić: RATIONAL SUSTANABLE USE OF DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNITY,  13th International Quality Conference, Proceedings ISSN:2620-2832,  29 may -1 june, 2019. Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp 875-882.
 49. Srećko Ćurčić, Marija Blagojević,  Olga Ristić: ENSURING QALITY EVROLLMENT, RENEWAL OF REGISTRATION AND CHANGES IN AGRICURTURAL FARM USING INFORMATION TECHNLOGIES,  13th International Quality Conference, Proceedings ISSN:2620-2832,  31 may -1 june, 2019. Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp 869-873.
 50.  Srećko Ćurčić, Momčilo Vujičić, Sandra Milunović Koprivica: DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF PELLETS AND BRIQUETTES OUT OF RASPBERRY AND BLACKBERRY,  7th Internacional conference, Quality system condition for successful bussines and competittivensess, Proceedings, Association for quality and standardization of Serbia, Kopaonik, 27.11. – 29.11.2019. ISBN 978-86-80164-13-7, pp 31-39.
 51. Srećko Ćurčić, Sandra Milunović Koprivica, Milan Vesković: MANUFACTURE OF THERMAL SOUND INSULATION PANELS FROM RASPBERRY AND BLACKBERRY CUTTINGS,  X International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2020 (IIZS 2020), October 8rd-9th, 2020, Zrenjanin, Serbia, ISBN 978-86-7672-340-9, pp 106-113.
 52.  Srecko Curcic, Stevan Babic, Sandra Milunovic Koprivica, Momcilo Vujicic, Aleksandar Leposavic:  APPLICATION OF ORGANO-MINERAL AND MICROBIAL FERTILIZERS IN THE PROCESS OF RAISING RASPBERRIES, X International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2020 (IIZS 2020), October 8rd-9th, 2020, Zrenjanin, Serbia, ISBN 978-86-7672-340-9,  pp 137-142. http://www.tfzr.uns.ac.rs/iizs/files/IIZS%202020%20Proceedings.pdf
 53. Srecko Curcic, Marija Blagojević, Milan Vesković:  PREDICTING THE TOTAL ENERGY POTENTIAL FOR DIFFERENT PLANT SPECIES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 17-19 March 2021, Jahorina BiH, CD Proccedings of papaer, ISBN 978-1-7281-8228-5.
 54. Srećko Ćurčić, Milan Vesković, Aleksandar Jovičić:  POSSIBILITIES OF USING BIOMASS WASTE FOR COGENERATION PLANTS IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND WASTE LANDFILLS, IX INTERNATIONAL CONFERENCE QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESFUL BISNINES AND COMPETITVEISESS, PROCSDINGS, Kopaonik, Kraljevi čardaci (26.-28.) 05. 2021. year. , ISBN 987-86-80164-17-5, pp 33-42.
 55. Dragan NIKOLIĆ, Srećko ĆURĆIĆ, Mirjana ĐOKOVIĆ:   
 56. ENERGETSKI POTENCIJALI BIOMASE I KORIŠĆENJE VISOKO ENERGETSKIH BILJAKA KAO OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ČAČAK, 38. SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE - SPMS 2021, 14-15. oktobar 2021, Čačak, ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS ISBN 978-86-7776-252-0 str 371-378.

 57. Srećko ĆURČIĆ, Srećko STOPIĆ, Milovan MILIVOJEVIĆ:MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE BIOGASA OD RASPOLOŽIVIH OTPADNIH SIROVINA 38. SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE - SPMS 2021, 14-15. 10 2021, Čačak, ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS ISBN 978-86-7776-252-0 str 379-385.
 58. Srećko STOPIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Milovan MILIVOJEVIĆ, Bernd FRIEDRICH:  SYNTHESIS AND APPLICATION OF NANOMATERIALS IN TECHNICS 38. SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE - SPMS 2021, 14-15. Oktobar 2021, Čačak, ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS ISBN 978-86-7776-252-0 str 278-282.
 59. Dragan NIKOLIĆ, Srećko ĆURĆIĆ, Mirjana ĐOKOVIĆ : TECHNOLOGICAL PROCESSES OF COMPOSTING IN A PUBLIC UTILITY COMPANY (PUC)  CITY GREENERY CACAK, INTERNATIONAL Conference Industrial Engineering and Environmental Protection, IIZS Zrenjanin 7-8 october 2021, Zrenjanin, ISBN 978-86-7672-348-5 pp 328 – 344.
 60. Srecko Curcic, Milan Vesković, Jelena Purenović:  Modern information systems in logistics processes, 21th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18 March 2022, Jahorina BiH, Proccedings of papaer, ISBN 978-99976-710-9-7, pp 176 -180.
 61. Srećko Ćurčić, Aleksandar Leposavić: TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION OF THERMAL INSULATION BOARDS FROM RASPBERRY CUTTINGS AND BLACKBERRY, 9th International Scientific Conference Agribusiness MAK-2022 "EUROPEAN ROAD - PERSPECTIVES AND POTENTIALS", PROCSDINGS, Kopaonik, (28.-29.) 01. 2022. year. SBN 978-86-80510-10-1, pp 95-106.
 62. Aleksandar Leposavić, Stevan Babić, Srećko Ćurčić: EXAMINATION OF THE IMPACT OF ZEOLITE, MANURE AND MICROBIOLOGICAL FERTILIZERS ON THE CONTENTS OF THE MINERAL NITROGEN IN THE LAND OF RASPBERRY PLANTATION9th International Scientific Conference Agribusiness MAK-2022 "EUROPEAN ROAD - PERSPECTIVES AND POTENTIALS", PROCSDINGS, Kopaonik, (28.-29.) 01. 2022. year. SBN 978-86-80510-10-1 pp 171-180.
 63. Miloš Božić, Bogdan Savković, Srećko Ćurčić: Programmable logic controller (PLC) in manufacturing execution system (MES), International Conference  and Applied Sciences (ICAS 2022) Faculty of Mechanical, Banja Luka (25-28) may, 2022.
 64. Срећко Ћурчић, Милош Милованчевић: Международной научно-технической конференции, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (METS-2022) 26-29 мая 2022. ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ISBN: 978-5-7890-2031-9.
 65. Srećko Ćurčić: INTEGRATED AIR QUALITY MONITORING IN ČAČAK CITY (Srećko Ćurčić) Proceedings of the XII International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2022), Zrenjanin, 6-7th October 2022. - Zrenjanin : Technical Faculty "Mihajlo Pupin", 2022. ISBN 978-86-7672-360-7, pp 314-320.

Радови саопштени и штампани на скуповима националног значаја

 1. Р. Славковић, С. Ћурчић: Одређивање параметара обрадивости цилиндричних одливака од сивог лива добијених центрифугалним ливењем при обради дубоким бушењем, 26. Међународно Саветовање производног машинства, Зборник радова, стр. 345 - 348, Подгорица, 1996.
 2. Радојичић М., Ћурчић С.: Правци развоја домаће индустрије метала, 17 Југословенски Симпозијум за Операциона Истраживања - СИМ-ОП-ИС, Зборник радова, стр. 55 – 59, Купари, 1990.
 3. Радојичић М., Ћурчић С.: Избор најповољније технолошке варијанте методом вишекритеријумске оптимизације, Научна конференција Индустријски Системи - ИС "90, Зборник радова, стр. 165 - 168, Нови Сад, 1990.
 4. Ћурчић С., Јордовић Б., Јечменица Р.: Утицај структуре на карактеристике деформационе  зоне обратка од силумина, Симпозијум ЈУТРИБ, Зборник радова, стр. 47 - 51, Крагујевац, 1993.
 5. Ћурчић С., Јордовић Б.: Утицај структуре и услова резања на обрадивост Al- легура, Симпозијум Металургија "94, Зборник радова, стр. 180 - 186, Будва, 1994.
 6. Ћурчић С., Урошевић С.: Метод мануелног програмирања НУ машина са ослонцем на обликовање операцијске групе делова, 19. ЈУПИТЕР Конференција, Зборник радова, стр. 19 - 25, Прохор Пчињски, 1993.
 7. Ћурчић С., Славковић Р.: Структуре погона производних машина, 23. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 469 - 473, Београд, 1997.
 8. Ћурчић С., Симовић А.: Човек у аутоматизованом систему, 23. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 47- 51, Београд, Фебруар 1997.
 9. Славковић Р., Ћурчић С.: Прилог пројектовању технологије фундирања машина алатки, 24. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 3.79 - 3.85, Златибор, Фебруар 1998.
 10. Славковић Р., Ћурчић С.: Хабање карактеристичних елемената алата за дубоко бушење по БТА- поступку, 24. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 2.34 - 2.38, Златибор, Фебруар 1998.
 11. Ћурчић С., Јечменица Р.: Реинжењеринг аутоматских производних линија у функцији продуктивности с обзиром на избор сензора, 25. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 4.49 - 4.54, Београд, Фебруар 1999.
 12. Ранђић С., Ћурчић С., Славковић Р.: Прилог истраживању избора сензора за помоћно кретање код нумерички управљаних машина, 25. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 3.17 - 3. 22, Београд, Фебруар 1999.
 13. Славковић Р., Ћурчић С., Гојковић М.: Пример дефинисања сложене контуре при изради на НУ-машинама, 25. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 3.37 - 3.41, Београд, Фебруар 1999.
 14. Славковић Р., Ћурчић С.: Избор CNC управљачких јединица за машине алатке, 26 ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 3.241 - 3.246, Београд, 2000.
 15. Исаиловић П., Ћурчић С., Јечменица Р.: Континуално унапређење квалитета применом алата валитета у масовној производњи, 26. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 5.67 - 5.72, Београд, Феб. 2000.
 16. Ћурчић С., Ћућиловић М., Јечменица Р.: Реинжењеринг пољопривредне технике у функцији квалитета рада и поузданости с обзиром на избор сензора, VII Научни скуп - Правци развоја трактора и мобилних система, стр 61 - 65, Нови Сад, 2000.
 17. Ћурчић С., Славковић Р. Јечменица Р.: Реинжењеринг обрадних система у индустрији прераде метала у функцији поузданости рада и продуктивности, 27 ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 4.39 - 4.43, Београд, 2001.
 18. Ћурчић С., Славковић Р. Јечменица Р.: Реинжењеринг производних система у индустрији прераде пластичних маса у функцији квалитета производа и продуктивности, 29. Саветовање производног машинства Југославије, CD, стр. 242-248, Београд, 2002.  
 19. Ћурчић С., Славковић Р. Јечменица Р.: Реинжењеринг производних процеса у индустрији прераде метала у функцији побољшања експлоатационих карактеристика производа и његовог  одржавања, 28 ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 3.83-3.88, Београд, 2002.
 20. Милић В., Славковић Р., Ћурчић С: Мануелно програмирање комплексних технолошких захтева CNC машина, 28 ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 3.13-3.17 , Београд, 2002.
 21. Ћурчић С., Јечменица Р.: Побољшање перформанси производа коришћењем индустријског дизајна, 29 ЈУПИТEР конференција, Зборник радова, стр. 2.17-2.20, Београд,  2003. год.
 22. Ћурчић С., Марић А.: Реинжењеринг линије за производњу хлеба у функцији аутоматизације, 30. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 4.9-4.12, Београд, 2004.  
 23. Марић А., Јечменица Р., Ћурчић С.: Продуктивност  линије  за  производњу  хлеба у ДП "Бранко Перишић" Kрушевац, 30. Јубиларно саветовање Приозводног машинства СЦГ са међународним учешћем, Зборник радова, стр. 413-419, Врњачка Бања, 01-03. септембар 2005.
 24. Ћурчић С.: Рационализација пословања логистичком концепцијом, 30. Јубиларно саветовање Производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Зборник радова, стр. 381-387, Врњачка Бања, 01-03. септембар 2005.
 25. Ћурчић С.,  Исаиловић П.: Управљање перформансама кључних процеса као наша шанса да се приближимо светској конкурентности, 30. Јубиларно саветовање Производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Зборник радова, стр. 1-5,  Врњачка Бања, 01-03. септембар 2005.
 26. Марић А., Ћурчић С., Јечменица Р: Бенчмаркинг у функцији побољшања параметара линије пекарских погона, 30. Јубиларно саветовање Производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Зборник радова, стр. 419-423,  Врњачка Бања, 01-03. септембар 2005.
 27. Ћурчић С.: Утицајни фактори производних система прехрамбене индустрије у функцији квалитиета производа  и  заштите животне средине, XXXII Југословенски симпозијум о операционим истраживањима. SYM-OP-IS 2005, Зборник радова, стр. 39-43,  Врњачка Бања 2005.
 28. Робајац О., Марић А., Ћурчић С.: Моделирање процеса замеса хлеба помоћу УМЛ дијаграма, 31. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, стр. 2.81-2.85, Златибор, 2005.
 29. Ћурчић С.:  Пут ка фабрици без људи, Семинари технике, Зборник радова, ТФ, Чачак, 1990.
 30. Голубовић Д., Ћурчић С.: Експериментална истраживања методе калибрације ланаца, Зборник радова, стр. 53 58, Технички факултет, Чачак, 1995.
 31. Славковић Р., Ћурчић С.: Динамичка стабилност држача алата за дубоко бушење, Зборник радова, стр. 141 - 146, Технички факултет, Чачак, 1995. 
 32. Славковић Р., Ћурчић С.: Фундирање машина алатки, Зборник радова, стр. 135 – 141, Технички факултет, Чачак, 1996.
 33. Робајац О., Марић А., Ћурчић С.: Погодност одржавања линије за производњу хлеба са аспекта електромоторних погона, XXIX Научно стручни скуп Одржавање опреме и машина, Зборник радова, стр.34-44, Бања Врујци, мај-јун 2004.
 34. Ћурчић С., Николић Р., Драгашевић А.: Фази оцењивање виртуелног тима за пројекте енергетске ефикасности, 31. Саветовање производног машинства Србије и Црне Горе са међународним учешћем, ISBN 86-7778-006-1, Зборник радова, стр. 369-374, Крагујевац, Србија, 2006.
 35. Ћурчић С., Милуновић С., Мандић Л., Ђурић М.: Компостирање као савремени  вид третмана чврстог комуналног отпада, Фестивал квалитета, 3. Национална конференција о квалитету живота, Зборник радова, ISBN 978-86-86663-25-2, Крагујевац, мај 2008.
 36. Ћурчић С., Лабовић Д.: Побољшање перформанси производа процесима паковања, Фестивал квалитета, Зборник радова CD, ISBN 978-86-86863-33-7 Крагујевац, мај 2009.
 37. Милуновић С., Ћурчић С.: Логистичка подршка за коришћење аутомобилског отпада, Прва конференција о рециклажи аутомобилског отпада,.ISBN 987-86-7672-120-7, Зборник радова ст. 87-90. Зрењанин 2009.
 38. Ћурчић С., Шерифи В.: Квалитативне перформансе наших предузећа на светском тржишту,  Фестивал квалитета 2010, Зборник радова CD, ISSN 1800-6450, Крагујевац, 19-21. мај 2010.
 39. Томић Р., Ћук М., Ћурчић С.: Истраживање параметара за развој система за третман чврстог индустријског отпада, Зборник радова 33. ЈУПИТЕР конференције, Златибор, мај 2007, стр. 3.124-3.127, ISBN 978-86-7083-628-0.
 40. Ћурчић С., Николић Р., Шебековић А., Милуновић С: Eвидентирање биомасе и отпадног дрвета и њихов енергетски потенцијал nа подручју општина Врњачка Бања и Нови Пазар, Зборник радова 34. ЈУПИТЕР конференције, Београд, јун 2008, стр. 5.66-5.69, ISBN 978-86-7083-628-0.
 41. Шерифи В., Ћурчић С.: Енергетски потенцијал биомасе и отпадног дрвета призренском региону I Научно стручна конференција са међународним учешћем, ризици и еко-безбедност у постмодерном амбијенту”Еко-ДУНП 2010”, Зборник радова, ISBN 978-86-86893-28-4, CD, стр. 547-551, Нови Пазар, 2010.
 42. Ћурчић С.,  Милуновић С.:  Фактори утицаја производних система за заштиту заштите средине и квалитиет производа, Дванаести научно стручни скуп: Систем квалитета Услов за успешно пословање и конкурентност, Зборниик радова ISBN 978-86-909341-1-9 стр. 189-195. Врњачка Бања, 25. – 26.11.2010.
 43. Милуновић С., Јечменица Р., Ћурчић С.: Развој модела припреме предузећа за сертификацију према ISO 9001-2000, Зборник радова,  Менаџмент, иновације развој, Број 2, ISSN 1452-8800, Врњачка Бања. стр.46-50, април 2007.
 44. Ћурчић С., Драгићевић С.: Управљање токовима транспорта биомаса из урбаног дела Чачка, Зборник радова, Менаџмент, иновације, развој, ISSN 1452-8800, Врњачка Бања, 2007.
 45. Милуновић С., Јечменица Р., Ћурчић С.: Менаџмент квалитетом пројеката у области енергетске ефикасности, Часопис: Менаџмент, иновације развој, Број 6, стр.43-46, ISSN 1452-8800, Врњачка Бања, јануар 2008.
 46. Наталија Диковић, Снежана Драгићевић, Срећко Ћурчић: Утицај такмичења из техничког и информатичког образовања на ниво постигнућа ученика, 4  Интернационална конференција ТИО  2012., Зборник радова ИСБН: 978-86-7776-139-4, стр. 95-105, Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2012.
 47. Сандра Милуновић, Срећко Ћурчић: Методика образовања из области технике заснована на примени учења на даљину,  4 Интернационална конференција ТИО 2012., Зборник радова  ИСБН: 978-86-7776-139-4, стр. 512-518, Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2012.
 48. Срећко Ћурчић, Сандра Милуновић:  Фактори утицаја производних система за заштиту заштите животне средине и квалитиет производа, XII Научно стручни скуп Систем квалитета услов за успешно пословање  и конкурентност, Зборник радова ИСБН 978-86-909341-1-9,  стр. 189-194. Врњачка Бања 25-26. 11. 2010 год.
 49. Ћурчић С., Милуновић С., Стјепановић С.: База података за когенерациона постројења Републике Србије, 29 Међународно саветовање, Зборник радова  ЕНЕРГЕТИКА 2013, ISSN 0354-8651, Златибор, 26-29. 03. 2013, стр. 190-195.
 50. Арсовски Славко, Лазић Миодраг, Ћурчић Срећко: Анализа захтева за мобилну пресу за рециклажу елв, 40. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КВАЛИТЕТУ (са међународним учесћем), Зборник радова CD, ISBN: 978-86-86663-93-1, Факуктет инжењерских наука Крагујевац, 23-26. 05. 2013. стр. А-60-А-65.
 51. Ћурчић Срећко, Павловић Милан, Томовић Александар, Драган Јевтић: Ресурсне способности националне привреде у развоју опреме за рециклажу моторних возила, 40. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КВАЛИТЕТУ (са међународним учесћем), Зборник радова CD, ISBN: 978-86-86663-93-1, Факуктет инжењерских наука Крагујевац, 23-26. 05. 2013. стр. А-434-А-450.
 52. Арсовски Славко, Тадић Данијела, Ћурчић Срећко: Оцена испоручилаца материјала и делова за пресу за рециклажу елв, 40. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КВАЛИТЕТУ (са међународним учесћем), Зборник радова CD, ISBN: 978-86-86663-93-1, Факуктет инжењерских наука Крагујевац, 23-26. 05. 2013. стр. А-76-А-80.
 53. Арсовски Славко, Ћурчић Срећко: Планирање развоја мобилне пресе за рециклажу елв, 40. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КВАЛИТЕТУ (са међународним учесћем), Зборник радова CD, ISBN: 978-86-86663-93-1, Факуктет инжењерских наука Крагујевац, 23-26. 05. 2013. стр. А-66-А-70.
 54. Srećko Ćurčić, Milan Pavlović, Slavko Arsovki, Aleksandar Pavlović, Aleksandar Tomović : DIREKTIVE EU U UPRAVLJANJU ELEKTRONSKIM OTPADOM, 42. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КВАЛИТЕТУ (са међународним учесћем), Зборник радова CD, ISBN: 978-86-86663-93-1, Факуктет инжењерских наука Крагујевац, 4-6. 06. 2015. стр. А-76-А-80.
 55. Srećko Ćurčić, Milan Pavlović, Slavko Arsovki, Aleksandar Pavlović, Aleksandar Tomović : Direktive ЕU u upravljanju elektronskim otpadom, 42. Национална конференција о квалитету (са међународним учесћем), Зборник радова CD, ISBN: 978-86-86663-93-1, Факуктет инжењерских наука Крагујевац, 4-6. 06. 2015. стр. А-76-А-80. http://www.cqm.rs/2015/cd2/pdf/papers/focus_1/37.pdf
 56. Saša Roksandić, Srećko Ćurčić, Dragan Nikolić: SISTEM MENADŽMENTA ENERGENTIMA KOJI JE IMPLEMENTIRAN U FABRICI „GRUNDFOS“ U INĐIJI, Quality system conditions for succesfull business and competitiveness, 2018, Kopaonik, ISBN: 978-86-80164-06-9. 28.11. – 30.11.2018.
 57. Srećko Ćurčić, Milan Zloporubović, Dragan Nikolić:  RACIONALIZACIJA ULIČNE RASVETE U BAJINOJ BAŠTI ZBOG POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA, Quality system conditions for succesfull business and competitiveness, 2018, Kopaonik, ISBN: 978-86-80164-06-9. 28.11. – 30.11.2018.
 58. Dragan Nikolić, Mirjana Đoković, Srećko Ćurčić, Igor Trifunović: KORIŠĆENJE OTPADNE BIOMASE KAO OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE U RAZVOJU REGIONALNE TERITORIJE, Quality system conditions for succesfull business and competitiveness, 2018, Kopaonik, ISBN: 978-86-80164-06-9. 28.11.–30.11. 2018.
 59. 28. Filip Madžarević, Srećko Ćurčić, Igor Trifunović: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE RECIKLAŽNIM PROCESIMA Quality system conditions for succesfull business and competitiveness, 2018, Kopaonik, ISBN: 978-86-80164-06-9. 28.11.–30.11. 2018.
 60. Srećko Ćurčić, Mom;ilo Vujičić: Proizvodi od otpadne drvne i biljne biomase koji se koriste kao energenti, 4nd National Conference With International Participation Faculty of Technical Sciences in Čačak, 06-07. April 2017, Prcessidings, ISBN978-86-7776-233-9, str. 305 –312.
 61. Momčilo Vujićič, Srećko Ćurčić,  Proračun neovlašćenog korišćenja električne energije,  4nd National Conference With International Participation Faculty of Technical Sciences in Čačak, 06-07. April 2017, Prcessidings, ISBN978-86-7776-233-9, str. 275 –282.
 62.   Srećko Ćurčić, Momčilo Vujičić, Nemanja Todorović: Menadžment kvalitetom Led osvetljenja sa osvrtom na testove performansi i standarde kvaliteta, XXI Naučno stručni skup sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Zbornik radova, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije Kopaonik, 27.11. – 29.11.2019. ISBN 978-86-80164-12-0 Str. 141-149.
 63. Aleksandar Jovičić, Srećko Ćurčić, Milan Vesković: UTICAJ GREŠAKA LIVENJA NA KVALITET ODLIVAKA, 23 NACIONALNI NAUČNO STRUČNI SKUP, Zbornik radova, Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Kopaonik Kraljevi čardaci (26.-28.) 05. 2021. god. , ISBN 987-86-80164-16-8, str 223-230.

Техничкa решењa

 1. Побољшана технологија за сушење воћа и поврћа у функцији енергетске ефикасности и заштите животне средине. Ово решење је реализовано у фирми Пољооткуп д.о.о, с. Бресница код . Одлука Научно наставног већа Техничког факултета са седнице од 5.5. 2010. године
 2. МОБИЛНА ПРЕСА ЗА РЕЦИКЛАЖУ АУТОМОБИЛА, Техничко решење, Аутори: Проф. др Милан Павловић, Проф. др Славко Арсовски, Проф. др Срећко Ћурчић, Проф. др Миодраг Лазић, Проф. др Лозица Ивановић, Проф. др Данијела Тадић, Соња Грубор:  , Рецензенти професори су: проф. др Мирослав Станојевић, Машински факултет, Универзитет у Београду и проф. др Бранко Тадић, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу. Рецензенти корисници су: Љубивоје Славковић, директор Блок Сигнал а.д., Ниш и Мирко Угреновић, директор О&М ИНЖЕЊЕРИНГ ГРОУП а.д., Зрењанин   
 3. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ТЕЧНОСТИ ИЗ ВОЗИЛА НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА, Техничко решење, Аутори:др Милан Павловић ред. проф, др Славко Арсовски ред. проф, др  Милош Милованчевић доц, др Срећко Ћурчић ван. проф, М.Сц. Александар Томовић истр. прип.          
 4. Техничко решење: Аутоматски шредер за рециклажу каблова. техничко решење је реализовано у оквиру пројекра: Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, ТР 35033,
  Аyтори:
  1.  Проф. др Милан Павловић, Технички факултат  "Михаило Пупин" Зрењанин
  2. Проф. др Драгиша Толмач, Технички факултат  "Михаило Пупин" Зрењанин
  3. Зоран Чаркић, дипл. инг. инд. менађмента
  4. Мсц Александар Томовић, Технички факултат  "Михаило Пупин" Зрењанин
  5. Проф. др Срећко Ћурчић, Факултат техничких наука у Чачку
  6. Проф. др Славко Арсовски, Факултет инжењерских наука, Крагујевац.
  Рецезентска Комисија: :
  1. Проф др. Мирослав Станојевић, Машински факултет Београд, рецезентни професор,
  2. Проф. др Богдан Недић, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, рецезентни професор,
  3. Мирко Угриновић, директор О&М Инженејринг  гроуп а.д. Зрењанин, рецезент корисник.
 5. Постројење за уклањање течносtи из возила на крају животног циклуса – прототип.
  Техничко решење је развијено у оквиру пројекта “Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила” број ТР 35033 који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  Аутори:
  1. Проф. Др МиланПавловић, Техничкифакултет “М.Пупин” Зрењанин
  2. Проф. Др СлавкоАрсовски, ФакултетинжењерскихнаукаКрагујевац
  3. Проф. Др СрећкоЋурчић, Технички факултет Чачак
  4. Доц. Др МилошМилованчевић, МашинскифакултетНиш
  5. Проф. Др ДрагишаТолмач, Технички факултет “М.Пупин” Зрењанин
  6. М. Сц. АлександарТомовић, Технички факултет “М.Пупин” Зрењанин
  Рецезентска Комисија:
  1. Проф. Др Александар Јововић, Машински факултет Београд, рецензентни професор
  2. Проф. ДрБранкоТадић, Факултет инжењерских наука Крагујевац, рецензентни професор
  3.  Љубивоје Славковић, директор Блок Сигнал а.д. Ниш,рецензенти корисник
 6. "Софтверско решење за управљање трошковима пројектовања уређаја за рециклажу компоненти ЕЛВ",
  проф. др Славко Арсовски, проф. др Данијела Тадић, проф. др Срећко Ћурчић и проф. др Лазица Ивановић:
  Рецензенти су:
  1. Др Богдан Недић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу,
  2. Др Мирко Ђапић, ванредни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу
 7. "Оцена утицаја уређаја за рециклажу комnоненти ЕЛВ на животну средину",
  nроф. др Славко Арсовски, nроф. др Данијела Тадић, nроф. др Срећко Ћурчић и nроф. др Лозица Ивановић: 
  Рецензенти су:
  1. Др Бранко Тадић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, Уже научне области: Производно машинство, индустријски инжењеринг,
  2. Др Игор Будак, ванредни професор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду