Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 21009 Предузетнички менаџмент 1 2 2 0 6 О
2 Предмет изборног блока 1
21023 Савремени менаџмент трендови 1 2 2 0 6 И
21024 Пословна етика 1 2 2 0 6 И
21025 Пословна политика 1 2 2 0 6 И
3 Предмет изборног блока 2
21026 Предузетничке иновације 1 2 2 0 6 И
21027 Дигиталне компетенције предузетника 1 2 2 0 6 И
21028 Стандардизовани менаџмент системи 1 2 2 0 6 И
4 Предмет изборног блока 3
21029 Бенчмарк у савременом пословању 1 2 2 0 6 И
21030 Инжењерство услуга 1 2 2 0 6 И
21031 Покретање пословног подухвата 1 2 2 0 6 И
5 Предмет изборног блока 4
21032 Менаџмент и моћ размене знања 1 2 2 0 6 И
21033 Развој запослених и управљање каријером 1 2 2 0 6 И
21034 Предузетничко образовање 1 2 2 0 6 И
6 20140 Стручна пракса 2 0 0 0 3 О
7 21035 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 0 0 0 7 О
8 21036 Мастер рад 2 0 0 0 20 О
Циљ студијског програма мастер академских студија Предузетнички менаџмент, је постизање компетенција, стицање основних теоријских знања и практичних стручних и академских знања и вештина студената из области предузетничког менаџмента који укључује предузетничко образовање, пословну етику, инжењерство услуга, управљање променама и дигиталне компетенције предузетника у сврху управљања МСП пружајући им шансу да развију релевантне аналитичке, практичне вештине и оспособљавање за целоживотно усвајање нових знања, технологија, и менаџерских вештина. Интеграција теорије и праксе је основна за овај мастер акдемски студијски програм.

Програм има за циљ да пружи студентима широко познавање менаџмент теорије и праксе преко различитих група предмета, комбинованих са специјалистичким знањем предузетништва. Програм поставља предузетништво у широк менаџерски и организациони контекст. Централни циљ је предузетничко понашање и његов однос према иновацијама и новим технологијама, препознавању шанси и развоју, и стварању нових предузећа. Циљ јесте оспособљавање студената да активно приступају ризицима и организацији везаној за квалитетније креирање нових предузећа и иновативног предузетништву.

Циљ усмеравања студената кроз овај програм иде у правцу њихове будуће менаџерске улоге у широком спектру организација приватног и јавног сектора, посебно оних са инoвативним склоностима.

По завршетку мастер академских студија студент би требало да стекне општа теоријска и практична знања потребна за успешно обављање послова у области предузетничког менаџмента.

Пошто је предузетништво пре свега начин размишљања и понашања, које покрива индивидуалну мотивацију и способност, самостално или заједно са организацијом, предузећем, да се уочи-идентификује могућност или шанса, и да се она реализује тако да произведе нову додату вредност или економски успех.

Циљеви мастер академског студијског програма Предузетничког менаџмента су:
*
Оспособити студенте за разумевање друштвеног окружења, економије, глобалних процеса и интеграција у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету, посебно мала и средња преудзећа; *
Образовати студенте за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем, корпоративном одговорношћу и етиком; *
Оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене, савремених модела интернационализације предузећа и њихово укључивање у процес регионалних иновација и стратегија, чиме би се створила и већа додата вредност, извоз, доходак, као и опстанак; *
Развити способност студената за асистирање, сарадњу, тимски рад у обављању најодговорнијих пословних активности и претварање пословних идеја у успех уз креативност или иновацију и менаџерске вештине управљања бизнисом током свих фаза животног циклуса; *
Оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника; *
Оспособити студенте за примену стечених предузетничких знања и вештина креативног мишљења и предузимања ризика у пракси и стално иновирање тих знања.
Савладавањем студијског програма мастер академских студија Предузетнички менаџмент, студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, као и компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема.

Опште компетенције, тј. способности односе се на:
* способност анализе, синтезе и проналажења решења проблема у области предузетничког менаџмента;
* способност примене квантитативних и квалитативних метода научног истраживања;
* способност критичког расуђивања полазећи од усвојених знања и методологије;
* способност самосталног коришћења научне литературе, стручних публикација као и осталих извора података;
* способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења у писменом и усменом облику;
* развијање способности за тимски рад;
* способност коришћења савремених информационо-комуникационих технологија и то као применљиву и преносиву вештину.

Предметно-специфичне компетенције, тј. способности односе се на:
* анализу трендова и тенденција у примени дигиталних компетенција предузетника;
* анализу конкретних проблема у области предузетничког менаџмента;
* способност постављања и тестирања основних истраживачких хипотеза и претпоставки;
* повезивање знања из различитих области друштвено-економских наука у циљу решавања конкретних проблема из области предузетничког менаџмента.

Исходи учења на мастер академском студијском програму Предузетнички менаџмент су стицање основних теоријских и практичних знања, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја предузетничког менаџмента.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за ефикасно и успешно оснивање, организовање, вођење и контролу пословања МСП-а, институција и организација, као и сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају бизнисом. Током школовања студенти стичу способност да самостално и са пуном одговорношћу изводе експерименте, статистичку обраду резултата као и да формулишу и доносе одговарајуће закључке.

Свршени студенти Предузетничког менаџмента стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.

Посебно се обраћа пажња на развој професионалне етике и способности за тимски рад.