Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  Студијски програм Производни и еколошки менаџмент студентима даје могућност да стекну мултидисциплинарна и класична инжењерска знања са акцентом на технички, организациони, управљачки, технолошки и еколошки аспект, са тежњом да се задовоље реалне потребе привредног окружења.

  У оквиру студијског програма Производни и еколошки менаџмент изучавају се два студијска модула:

              • Производни менаџмент и

              • Еколошки менаџмент.

       Студент модуле бира у првој години студија.,

  Ове основне академске студије трају 3 године, а остварује се 180 ЕСПБ.

  ЗВАЊЕ КОЈЕ СТУДЕНТ СТИЧЕ НАКОН ЗАВРШЕНИХ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:
  Струковни инжењер менаџмента (у додатку дипломе се налази назив завршеног модула)

  ТРАЈАЊЕ И ОБИМ СТУДИЈА -
  3 године 180 ЕСПБ

  • Има дугу традицију и пружа образовање студентима у складу са начелима највише академске изврсности. У прилог томе говори и историјат одсека за Менаџмент који датира још од 2002. године као студијски програм Индустријски менаџмент, од 2008. као Производни менаџмент, а од 2018. Производни и еколошки менаџмент.
  • Акредитован студијски програм који се континуирано иновира пратећи светске трендове, са тежњом да будемо препознатљиви по квалитету, иновативности и интегритету.
  • Једини у Србији, и шире, који има могућност да део наставе реализује у Кабинету за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у Компанији „Слобода“ а.д. Чачак.
  • Све већа потреба за кадровима из области еколошког менаџмента.
  • Студентима нуди широк спектар инжењерских знања, знања из области менаџмента, информационих технологија, заштите животне средине, безбедности на раду и екологије.
  • Студентима нуди структуру предмета који су у складу са најновијим достигнућима у свету из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.
  • Студентима даје могућност даљег школовања, у истој институцији, на акредитованом студијском програму мастер струковних студија Производно инжењерство.
  • Образује стручњаке према актуелним захтевима радних места у индустрији.
  • Наставници и сарадници на овом студијском програму су истакнути стручњаци са дугим радним искуством (у настави и у привреди), отворени за комуникацију, сарадњу и подршку студентима.
  • Нуди широк спектар могућности за запослење у различитим секторима индустрије, државним управама, осигурањима...
  • Мотивишемо студенте за критичко размишљање и оспособљавамо их за решавање комплексних инжењерских и менаџерских проблема.

  Струковни инжењери менаџмента су особе које поседују специфична стручна, међуљудска и концептуална знања и заузимају јединствену позицију у својој области. Струковни инжењери менаџмента су особе које, на економски и временски најрационалнији начин, управљају пословним и производним процесима; развијају моделе предвиђања и оптимизације; квантификују различите техничке, организационе и људске факторе; на оптималан начин организују и управљају…

  Струковни инжењери менаџмента, модул Производни менаџмент, оспособљени су за рад на следећим пословима:
  - управљање пословно - производним системом,
  - примена техника истраживања тржишта,
  - израда и анализа норматива у производњи,
  - планирање и израда појединачних планова за сваку компоненту производње (план материјала, алата, делова, производних капацитета),
  - израчунавање степена искоришћености производних капацитета,
  - израда и анализа целокупне техничке документације,
  - моделовање структуре сложеног производа и пројектовање оптималног производног циклуса,
  - дефинисање оптималне структуре производног програма,
  - коришћење савремених информационих технологија у пословању,
  - примењују системе менаџмента квалитетом,
  - израда бизнис планова,
  - управљање квалитетом,
  - управљање људским ресурсима,
  - утврђивање цене коштања производа и др.

  Струковни инжењери менаџмента, модул Еколошки менаџмент, оспособљени су за рад на следећим пословима:
  - дефинисање и решавање еколошких проблема применом статистичког софтвера,
  - израда и презентовање извештаја о идентификованим проблемима,
  - упознавање са пакетом мера за решавање еколошких проблема,
  - анализа еколошког ризика од стране постојећих и потенцијалних произвођача (загађивача),
  - упознавање са еколошким стандардима и начинима њихове примене,
  - овладавање техникама праћења и процењивања степена загађености животне средине и утицаја загађености на здравље људи,
  - развијање модела реинжењеринга (промене) постојећих производних процеса у циљу смањења загађења,
  - развој нових процеса пречишћавања и рециклаже отпадних материја,
  - израда и анализа целокупне еколошке документације,
  - управљање пословно - производним системом,
  - моделовање структуре сложеног производа и пројектовање оптималног производног циклуса и др.

Предмети предвиђени наставним планом и програмом реализују се кроз одговарајући фонд часова (предавања + аудиторне вежбе + лабораторијске вежбе) у току семестра. Настава се реализује у савремено опремљеним учионицама, лабораторијама и Кабинету за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у компанији „Слобода“ Чачак.
Поред Стручне праксе и Практичне наставе, који се у 100% износу реализују у Кабинету за производно инжењерство и инжењерски менаџмент у компанији „Слобода“ Чачак, од школске 2020/2021. године, реализује се и део наставног процеса из још три стручно-апликативна предмета. Провера знања изводи се кроз полагање колоквијума, тестова, израду и одбрану семинарских и пројектних задатака и испита (писмено и/или усмено).


Трудимо се да студентима обезбедимо стручне екскурзије увек када је то могуће. За сада смо били само у Србији али имамо у плану да путујемо и мало даље…

Посете компанијама Inmold Plast д.о.о., Пожега и Strauss Adriatic д.о.о. (Doncafe), Шимановци

  Наставни кадар на овом студијском програму труди се да, поред учешћа на домаћим и међународним конференцијама, одвоји време и за наше средњошколце.
  У оквиру промоције студијског програма сваке године се организују стручна предавања наших професора за ученике завршних разреда и наставнике у средњим школама..

Веома битан елемент у току студирања је успешно реализована Стручна пракса и Практична настава у неком од привредних субјеката у Чачку и околини. Квалитет струковних студија огледа се кроз велики број уговора о пословно-техничкој сарадњи где студенти могу обављати студијске праксе.
Посебно треба истаћи вишедеценијску успешну сарадњу са компанијом „Слобода“ а.д. Чачак у чијим просторијама се налази „Кабинет за производно инжењерство и инжењерски менаџмент“. Кабинет, као научно-стручна база Високе школе техничких струковних студија Чачак (ВШТСС) у компанији Слобода, основан је 2010. године, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи, у циљу реализације наставе из предмета: Стручна пракса и Практична настава. Значај Кабинета препознало је и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које је у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 2020/2021., одобрило финансирање пројекта под називом „Дигитализација Кабинета за производно инжењерство у циљу развоја предузетничких компетенција студената“. У просторијама Кабинета студенти имају прилику да слушају предавања како својих професора тако и еминентних стручњака запослених у Компанији. Посебна пажња усмерена је на теме везане за: упознавање са конструктивно-технолошком, производно-планском и финансијском документацијом, производним технологијама и информационим системом Компаније; спектар области екологије, мониторинг и заштита животне средине, како би студенти стекли практична знања и вештине из технологије, организације, припреме и планирања производње, екологије и заштите животне средине.Многи наши студенти сада су успешни предузетници! Један од најуспешнијих у Чачку је господин Младен Старчевић, власник компаније „STAX Technologies“, Чачак.

Сузана Ћирјанић, струковни инжењер менаџмента, Чачак
„Као бивши студент дугујем велику захвалност институцији на стеченом знању и звању. Организационе способности, културу радног изражавања и лаку сналажљивост у решавању и превазилажењу радних задатака и препрека, научила сам и практично усавршила на студијама. Захваљујући стручном кадру и њиховој жељи за пренос и стицање знања као и развијању наших радних способности, ја сам данас уважени радник једне државне установе и менаџер који са лакоћом планира, организује и води свој посао и своје радне обавезе. .  Поред основних струковних студија, студентима Производног и еколошког менаџмента пружамо могућност наставка образовања на вишем нивоу студија - мастер струковним студијама, студијски програм Производно инжењерство. Због компатибилности са студијским програмима Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања у иностранству.