Весна Ружичић

Мр Весна Ружичић
Асистент
Научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-794

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 025

 vesna.ruzicic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

EDUCATION

B.Sc. 1998, Technical faculty Cacak, University of Kragujevac

M.Sc. 2006, Technical faculty Cacak, University of Kragujevac
 

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Мр Весна Ружичић (дев. Милић) је рођена 17. јула 1975. год. у Трстенику. Основну школу је завршила са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. Средњу техничку школу, смер Машински техничар завршила је 1994. год. са одличним успехом. Вишу техничку школу у Трстенику завршила је октобра 1996. год., убрзаним студирањем петог семестра. Исте године у октобру је уписала Технички факултет у Чачку, Педагошко-технички одсек, који је завршила октобра 1998. год. и тиме стекла звање Професор технике и информатике.

Непосредно по завршетку факултета школске 1998/99. год., уписује магистарске студије на истом факултету, научна област Информатка у образовању, смер Техника и информатика. Магистарску тезу под називом "Неки аспекти математичког моделирања у информатичком образовању" одбранила је 17. новембра 2006. год. на Техничком факултету, под менторством проф. др Малише Жижовића, и тиме стекла звање магистар педагошко-техничких наука.

Од фебруара 2000. год. ради на Техничком факултету, као стручни сарадник у лабораторији за рачунарство и информатику.

У априлу 2008. год. изабрана је у звање асистента, за ужу научну област Инфомационе технологије и системи.

У фебруару 2015. године пријавила је докторску дисертацију под називом "Моделирање знања за развој и примене информационо - експертног система" на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Од школске 1998/99. год., као студент последипломских студија била је ангажована на вежбама из предмета Техничко цртање са нацртном геометријом, Компјутерска графика и Основи рачунарства и информатике. 

Од заснивања радног односа на Техничком факултету, фебруара 2000. год., као стручни сарадник и даље изводи вежбе из наведених предмета.

Од 2008. год. је у звању асистента и изводи вежбе из предмета Информационо комуникационе технологије, Информациони системи, пословне рачунарске апликације, управљање пројектима електронског учења.

Више пута је је била предавач на курсевима за информатичку обуку запослених и незапослених лица, за потребе Завода за тржиште рада, реализованих у организацији Техничког факултета у Чачку.

Током изборног периода се усавршава и завршава додатне курсеве из области база података и географских информационих система:

- курс Oracle академије - Database design and programming with SQL,

- курс Oracle академије - PL/SQL programming,

- курс Intergrafa - Географски информациони системи.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови објављени у часописима међународног значаја (М23)

       1. Ružičić V., Blagojević M.: Geomedia application Tools in Spatial Data Integration, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, Volume: 18, Issue: 4, 2013, pp. 259-261.

 

Рад објављени у научном часопису (М53)

 1. Blagojević M., Ružičić V., „Evaluation of Web based intelligent e-learning report system“, Journal for Information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, Volume 3, Number 1, december 2013., pp. 89-93, ISSN 2217-7949

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

 1. Milić V., Nikolić R., Žižović M., Software choice for student evaluation via multicriteria analysis, Proceedings of III International conference "Informatics Educational Technology And New Media In Educationa", Sombor 2006, pp. 256-259, ISBN 8683097-51-X
 2. Milić V., Damljanović N., Žižović M.: Graf obezbeđenja kvaliteta donatorskih projekata, Zbornik radova, 11. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM 2008, Beograd, jun 2008., str. 442-446, ISBN 1451-4966
 3. Ružičić V., Blagojević M.: Quality assurance  of e-learning through improvement of teaching materials, 3. International Conference on Information Societe Technology and Management - ICIST 2013, Kopaonik, mart 2013., str. 290-293, ISBN 978-86-85525-12-4
 4. Blagojević M., Ružičić V.: Evaluation of Web based intelligent e-learning report system, International conference on Information technology and development of education - ITRO 2013, Zrenjanin, June 2013, pp. 103-107, ISBN 978-86-7672-203-7
 5. Ružičić V.: Application of some tools and methods aimed at advancement of project management, 6th International Conference Science and higher education in fuction ofsustainable development - SED 2013, Užice, Oktober 2013., ISBN 978-86-83573-39-4
 6. Micić Ž., Ružičić V.: Innovation sources of knowledge for clustering standardized field of creativity, 6th International conference Technics and Informatics in Education - TIO 2016, Čačak, 28-29 May, 2016., pp. 250-257, ISBN 978-86-7776-192-9

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)

 1. Milić V., Djurčić D., Žižović M.: Indeks neodređenosti realizacije projekta, Zbornik radova VIII Internacionalnog simpozijuma YUPMA, str. 324-327, Zlatibor, 2004.
 2. Žižović M., Djurčić D., Milić V.: Opšti indeks neodređenosti realizacije projekta, Zbornik radova IX Internacionalnog simpozijuma YUPMA, str. 177-181, Zlatibor, 2005.
 3. Nikolić R., Milić V., Žižović M.: Uporedna analiza matematičkog obrazovanja informatičara sa naših i jednog Univerziteta u SAD-u, Zbornik radova II međunarodne naučno-stručne konferencije Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, Vol. 1. str. 160-163, ISBN 86-83097-31-5, Sombor, 2005.
 4. Žižović M., Milić V.: Logički okvir projekta, XXXI JUPITER konferencija, 4.5-4.7, Zlatibor, 2005.
 5. Milić V., Nikolić R., Žižović M.: Obavljanje različitih poslova u toku studiranja preko interneta na univerzitetima, XI Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2005., Kopaonik, 2005.
 6. Nikolić R., Milić V., Žižović M.: Višekriterijumska analiza programa za samoevaluaciju studenata, XII Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2006, Kopaonik, 2006., ISBN 86-85525-01-2
 7. Žižović M., Đurčić D., Milić V.: Indeks neodređenosti realizacije projekta u promenljivom okruženju, Zbornik radova XII Internacionalnog simpozijuma projektnog menadžmenta YUPMA, str. 204-307, Zlatibor, maj 2008.
 8. Blagojević M., Milić V.: Jedan primer transformacije klasičnih udžbenika u elektronske materijale za učenje, 2. Međunarodna Konferencija, Tehnika i informatika u obrazovanju-TIO 2008, Zbornik radova, Čačak, maj 2008. god., str. 380-385, ISBN 978-86-7776-062-5
 9. M. Žižović, N. Damljanović, V. Milić: One approach of garanties of donation projects quality, Simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2008, Soko Banja, Septembar 2008., 417-419, ISBN978-86-7395-428-2
 10. Ružičić V., Nikolić R., Žižović M.: Elektronski materijali za konbinovani način učenja, XVI Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2010, Kopaonik 2010., ISBN 978-86-85525-05-6
 11. Ružičić V., Nikolić R., Žižović M.: Primena elektronskih materijala za proveru znanja na daljinu, XVII Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2011, Kopaonik 2011., str. 43-45, ISBN 978-86-85525-08-7
 12. Ružičić V., Blagojević M.: Geomedia-osnove i primena u integraciji prostornih podataka geografskih informacionih sistema, 6. Međunarodni simpozijum, Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja-TIO6, Tehnički fakultet Čačak, Jun 2011., ISBN 978-86-7776-127-1
 13. Todorović D., Ružičić V.: SWOT analiza u školskom razvojnom planiranju, 6. Međunarodni simpozijum, Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja - TIO6, Tehnički fakultet Čačak, jun 2011., ISBN 978-86-7776-127-1
 14. Ružičić V., Todorović D.: Smanjenje opterećenosti učenika primenom NTC metode, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - RPPO11, Tehnički fakultet Čačak, septembar 2011., str. 366-370, ISBN 978-86-7776-128-8
 15. Ružičić V., Blagojević M.: Prilog kreiranju GIS laboratorijskih vežbi, 4. Međunarodna konferencija, Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO 2012, Tehnički fakultet Čačak, Jun 2012., ISBN 978-86-7776-138-7
 16. Žižović M., Nikolić R., Ružičić V.: Neki aspekti uticaja informaciono komunikacionih tehnologija na upravljanje znanjem, IXX Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama - YU INFO 2013, Kopaonik, mart 2013., str. 265-268, ISBN 978-86-85525-11-7
 17. Žižović M., Ružičić V., Damljanović N., Đurčić D.: Jedan pristup ocene radnih strategija, Simpozijum o operacionim istraživanjima-SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, septembar 2013., str. 593-596, ISBN 978-86-7680-286-9
 18. Maksimović M., Ružičić V.: Izrada Powerpoint prezentacija i njihov uticaj na motivisanost i uspeh učenika, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju - RPPO13, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, septembar 2013., str. 344-355, ISBN 978-86-7776-143-1
 19. Мицић, Ж., Ружичић, В., Трендови иновирања знања у једној стандардизованој области стваралаштва са фокусом на подобласт квалитета, 10. Међународни симпозијум Истраживања и пројектовања за привреду - ИИПП, Београд, Зборник радова, стр. 201-208, 11-13. децембар 2014., ISBN 978-86-84231-35-4
 20. Ружичић, В, Мицић, Ж., Континуирано праћење трендова извора знања по кластерима интензитета иновативности, 11. Међународни симпозијум Истраживања и пројектовања за привреду - ИИПП, Београд, Зборник радова, стр. 114-123, 22-23. децембар 2015, ISBN 978-86-84231-38-5
 21. Ružičić V, Micić, Ž., Koliko studijski programi prate međunarodne ISO i nacionalne SRPS standarde?, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, Zlatibor, 22-24. februar 2017,  Tema 5.2: Akreditacija, str. 364-367, ISBN: 978-86-7892-904-5
 22. Micić Ž., Ružičić V.,Tasić D., Intenzitet inoviranja znanja u visokom obrazovanju na platformi standardizacije, XXIII skup Trendovi razvoja: Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, Zlatibor, 22-24. februar 2017, Tema 1.2: Položaj visokog obrazovanja, str. 88-91, ISBN: 978-86-7892-904-5

 

Магистарска теза (M72)

В. Милић, Неки аспекти математичког моделирања у информатичком образовању, Технички факултет у Чачку, Унверзитет у Крагујевцу, Новембар 2006.

OСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

- члан савета Факултета техничких наука у Чачку (oд марта 2013. до марта 2016. године)

- секретар Катедре за Информационе технологије