Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Биљана Ђорић

Др Биљана Ђорић
Доцент
Научна област: Методика информатичког образовања
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-719

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 226

 biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs

ПРЕДМЕТИ

Методика технике и информатике (ИАС ТИ)

Докимологија (ИАС ТИ, МАС ПН )

Стручна школска пракса 1,2,3 (ИАС ТИ, МАС ПН)

Примена рачунара у графици 1 (ОСС ОИД)

Увод у Информационе технологије (ОСС ИТ)

Рачунарска конструкција 1 (ОСС ОИД)

Оцењивање у електронском учењу (МАС ПН)

Методички практикум из копјутерске графике (МАС ПН)

Инструкциони дизајн и развој електронских курсева (МАС ПН)

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Биљана Ђорић (Кузмановић) је рођена 23. децембра 1990. године у Чачку у коме је завршила Основну школу „Др Драгиша Мишовић“, а потом и Машинско–саобраћајну школу – образовни профил: машински техничар за компјутерско конструисање.

Живи и ради у Чачку.

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ И РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ

Прву годину петогодишњих Интегрисаних академских студија техника и информатика уписала је школске 2009/2010. године на Техничком факултету (Факултету техничких наука у Чачку), Универзитета у Крагујевцу. Студије је завршила 4. јула 2014. године одбранивши са оценом 10 (десет) мастер рад из предмета Докимологија на тему „Саморегулација учења и школска успешност“, чиме је стекла звање мастер професор технике и информатике. У току студија је остварила просечну оцену 8,84 (осам и 84/100).

Мастер академске студије техника и информатика за електронско учење на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, које је уписала школске 2014/2015. године завршила је јула 2016. године одбранивши са оценом 10 (десет) мастер рад из предмета Инструкциони дизајн и развој е-курсева на тему "Имплементација теорија учења у дизајну е-курсева". У току студија је остварила просечну оцену 10 (десет).

Школске 2015/2016. године уписала је Докторске академске студије методика разредне наставе информатике на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитет у Новом Саду. Докторске студије завршила је августа 2020. године одбранивши докторску дисертацију на тему "Модели примене апликативног софтвера у основној школи и образовању будућих учитеља".

Поред знања и вештина из области информационих технологија које је развијала у оквиру студија, користи софтвер за статистичку обраду података SPSS.

Посебна професионална интересовања: психологија учења, образовна технологија, инклузивно образовање, докимологија, инструкциони дизајн.

Страни језици: енглески језик.

Од октобра месеца 2014. године ангажована је на Факултету техничких наука у Чачку  као стручни сарадник на Катедри за педагошко-техничке науке, а од фебруара 2015. као сарадник у настави. Јануара 2016. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Методика. Октобра 2021. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Методика информатичког образовања.

Од 2018. је учесник националног пројекта пројекта под називом "Учење и настава - проблеми, циљеви и перспективе" (Педагошки факултет Ужице, Универзитет у Крагујевцу).

Од 2018. је учесник националног пројекта "Оснаживање компетенција студената – мастер професора технике и информатике за предузетничко образовање и подршку професионалном развоју ученика (МПТИПоПр)" у оквиру програмске активности "Развој високог образовања". Носилац пројекта је Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. 

Од 2019. учесник програма "Активности за подршку свим ученицима - диференцијација наставе" одобреног од стране Министарства, просвете, науке и технолошког развоја решењем бр. 610-00-01351/2019-07.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови у међународним часописима

 1. Кузмановић, Б. и Вучетић, М. (2015). Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом. Настава и васпитање, 64(2), 269-283. (М24)
 2. Lambić, D., Đorić, B., & Ivakić, S. (2021). Investigating the effect of the use of code.org on younger elementary school students’ attitudes towards programming, Behaviour & Information Technology, 40(16), 1784-1795. DOI: 10.1080/0144929X.2020.1781931 (M22)
 3. Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž. (2021). The Use of Different Simulations and Different Types of Feedback and Students’ Academic Performance in Physics. Research in Science Education, 51, 1437-1457. https://doi.org/10.1007/s11165-019-9858-4 (M21)

Радови у националним часописима

 1. Папић, M. Ж., Алексић, В., Кузмановић, Б. (2015). Примена информационо-комуникационих технологија у образовању. Учење и настава, 1(3), 587-602. (М53)
 2. Papić, M. Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B., Papić, M. (2015). Primjena mapa uma i konceptualnih  mapa u nastavnom procesu. Vaspitanje i obrazovanje, XL(3), 13-25. (М52)
 3. Kuzmanović, B. i Papić, M.Ž. (2017). Mogućnosti primene Web 2.0 alata u obrazovanju. Pedagogija, 72(2), 127-138. (M51)
 4. Makljenović, S., Kuzmanović, B. i Papić, Ž. (2017). Stavovi učenika mašinske struke prema školi i nastavi, Pedagogija, 72(4), 456-468. ISSN 0031-3807. (M51)
 5. Kuzmanović, B. i Lambić, D. (2017). Primena virtulenih/udaljenih laboratorija u obrazovanju. Norma, XXII (2), 209-221. (M52)
 6. Đorić, B., Blagojević, M. & Papić, M. (2020). Cheating in Academic Context - Associations with Study Area, Study Year and Country. Uzdanica, 17(1), 195-212. http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=journals&issue=uzdanica-2020-17-1&i=12(M51)

Радови на међународним скуповима штампани у целини (М33)

 1. Bjekić, D., Vučetić, M. i Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016, pp. (344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.14+378.126]:62).
 2. Kuzmanović, B., Blagojević, M. & Vujičić, M. (2016). Learnig styles of students of different professions. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016, pp. (334-343), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 37.042-057.875).
 3. Blagojević, M. & Kuzmanović, B. (2016). Text processing in analysis of students' attitudes. In M. Pardanjac (ed.). VII international conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016. Proceedings of papers, pp. (97-99), Zrenjanin: Technical Faculty "Mihajlo Pupin".
 4. Papić, M. Papić, M. Ž., Aleksić, V. & Kuzmanović, B. (2016). Educational system in Serbia. Interantional Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th-24th June 2016, Burgas, 22-29. ISBN:13126121
 5. Blagojević, M., Kuzmanović, B. i Papić, M. (2017). Preferable e-learning Tools - an Action research. In D. Glušac (ed.). International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2017. Proceedings of papers, pp.(76-79), Zrenjanin: Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin"
 6. Blagojević, M., Kuzmanović, B. & Papić, M. (2017). Differences of learning styles between IT and students of other study programs. International scientific conference Unitech 2017 (17-18 November), Proceedings, Volume 4 (pp. 284-287). Gabrovo, Bulgaria. ISSN 1313-230X
 7. Kuzmanović, B., Blagojević, M. & Papić, M. (2017). Questionnaire validation on example of planing and evaluation of hybrid learning courses. International scientific conference Unitech 2017(17-18 November), Proceedings, Volume 4 (pp. 280-283), Gabrovo, Bulgaria. ISSN 1313-230X
 8. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017b). Communication literacy of practicing and student teachers: Review of research in regional journal. In E. D´Angelo Menéndez & L. Benítez Sastre (eds/coor.). Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century. Minute Book (pp. 1465-1478). Madrid: Complutense University of Madrid. ISBN 978-84-697-7919-4 (M33)
 9. Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž. (2018). Educational software for learning psychics - combination of simulations and formative assessment. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2018, pp. (47-51), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 004.4:53).
 10. Milovanović, S., Kićanović, N., Dunjić-Mandić, K. & Đorić, B. (2018). Grammar School Graduates’ Professional Decision-Making and Higher Education Orientation. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2018, pp. (105-113), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.132:373.5).
 11. Đorić, B. (2018). Uloga jezka, učenja putem otkrića i upotrebe IKT u razvoju naučne pismenosti, u Marinković, S. (ur.). Zbornik radova "Jezik, kultura i obrazovanje", Užice: Pedagoški fakultet (str. 179-188).
 12. Ђорић, Б. (2019). Компетенције за оцењивање актуелних и будућих наставника, у Маринковић, с. (ур.). Зборник радова "Наука, настава, учење - проблеми и перспективе", Ужице: Педагошки факултет (стр. 219-234).
 13. Papić, M., Đorić, B. & Blagojević, M. (2020). The Use of Anglicisms in Speaking and Writing Among IT Students. 8th International Scientific Conference and Informatics in Education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2020, pp. (83-87), Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 18-20th September, UDC: 37:004
 14. Đorić, B. & Lambić, D. (2020). Qualitative Analysis of Problem-Solving Process in the Filed of Programming in Primary Education. 8th International Scientific Conference and Informatics in Education. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2020, pp. (244-250), Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 18-20th September, UDC: 371.214:004
 15. Ђорић, Б. (2020). Заступљеност теорија учења у дизајну електронских курсева у конктексту високог образовања. у Маринковић, с. (ур.). Зборник радова "Наука и настава у васпитно-образовном контексту", Ужице: Педагошки факултет (стр. 147-164).
 16. Đorić, B., Blagojević, M. Papić, M.  & Stanković, N. (2020). Students’ attitudes regarding online learning during Covid-19 pandemic, Information Technology and Development of Education – ITRO 2020, Proceedings, pp. 157-160, ISBN: 978-86-7672-341-6, 20th of October 2020, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Republic of Serbia
 17. Đorić, B. & Stojković, M. (2021). Professional orientation of high school graduates – what is the position of the mechanical engineering? In J. Baralić (ed.). Proceedings „38. International Conference on Production Engineering-Serbia 2021(ICPE-S2021)“ (pp. 312–316). Čačak, Serbia: Faculty of Technical Sciences. ISBN 978-86-7776-252-0.
 18. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2022). University teachers’ perception of online distance teaching during the COVID pandemic. In I. Janković & N. Ćirović (Eds.). Psychology in the Function of the Well-being of the Individual ans Society. International Thematic Proceedia 17th International Conference Days of Applied Psychology 2022 (pp. 127–142). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-601-7
 19. Radovic Firat, A., Đorić, B., & Petrović, V. M. (2022). Exploring ESP learners’ self-efficacy of writing skills in IT context. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2022 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2022  (pp. 384-390), 16-18th September, Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences.
 20. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. International Conference CIET 2022 (pp. 443-455). Valencia, Spain. 

Радови на међународним скуповима штампани у изводу (М34)

 1. Bjekić, D., Vučetić, M. Kuzmanović, B., i  Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentors for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference Days of Applied Psychology, 25th-26th. 2015. godine, Book of Abstract, Nis: Faculty of Philosophy, page 11.
 2. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017a). Communication literacy of practicing teachers and student-teachers, 20th European conference on literacy, Madrid Spain, July 3-6, 2017, Complutense University,  Conference programme pp. 89, http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCIA.pdfe-book of abstracts (Thursday, 6 July - from 11.15 a.m. to 12:30 p.m. Posters Session 5)  (M34)
 3. Bjekić, D., Stojković, M., & Đorić, B. (2019). E-teacher between 2009 and 2019: ten years development of e-teaching. International Scientific Conference "Learning in Virtual Community 2019" // Internacia Scienca Konferenco: Learnado en Virtualaj Komunumoj" (part of the Kongreso "Esperanto kaj educado"), July 18-19, 2019, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In M. Stojković & R. Petrović (eds.) Book of Abstracts LVC (pp. 7-9). Čačak: Faculty of Technical Sciences. http://ftn.kg.ac.rs/konferencije/lvc2019/BookofAbstractsLVC_final.pdf 
 4. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2021).University teachers’  perceptions of online distance teaching during the pandemic. In I. Janković & M. Spasić Šnelej (Eds.). 17th International Conference Days of Applied Psychology 2021: Psychology in the function of the well-being of the individual and society: Book of Abstracts (p. 38–39). Niš, Serbia (Septembar 24th-25th 2021): Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-573-7

 5. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. International Conference CIET 2022. Valencia, Spain. https://ciet.floridauniversitaria.es/book-of-abstracts/#4

Радови на међународним скуповима штампани у изводу (М63)

 1. Кузмановић, Б. (2014). Специфичности проверавања и оцењивања постигнућа ученика са дислексијом, 5. конференција са међународним учешћем “Техника и информатика у образовању“, 30-31. маја 2014. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 462-467, (UDK: 37.015.3::616.89 [004.43). (М63)
 2. Папић М., Кузмановић, Б., Алексић, В. Манојловић, Г. и Папић Ж. (2015). Предузетничко учење у настави предмета Техничко и информатичко образовање, 3. национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, 25-27. септембра 2015. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 391-398, (UDK: 275 377.4 :378.21).
 3. Папић, M. Ж., Алексић, В. и Кузмановић, Б..(2015). Доживотно учење и међународно призната уверења, 3. национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, 25-27. септембра 2015. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 275-281, (UDK: 371.62 371:004).
 4. Papić M.Ž, Aleksić, V. i Kuzmanović, B. (2016). Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim evropskim državama. Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", 10-11. septembra 2016. godine, Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 355-361.
 5. Bjekić, D., Stojković, M., Kuzmanović, B. i Rendulić, G. (2017). Preduzetničko obrazovanje uokvireno profesionalnim razvojem nastavnika, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 17-30), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.
 6. Kuzmanović, B., Papić, M. Ž. i Mijailović, S. (2017). Virtuelna  okruženja za učenje, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 139-146), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.
 7. Bjekić, D., Đorić, B., Damnjanović, M., i Stojković, M. (2019). Preduzetnička orijentacija maturanata. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP19 (str. 321-332). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-233-8, UDK: 005.519.7
 8. Ђорић, Б., Бјекић, Д. и Стојковић, М. (2022). Интеракциона укљученост универзитетских е-наставника и квалитет е-наставе у реалном времену. IV конференција предметних дидактичара Србије "Информационе технологије, неминовност и/или потреба" (стр. 65-75), Зборник радова, 19.12.2021. године, Београд: Друштво предметних дидактичара.

Радови у монографији националног значаја (М45)

 1. Ђорић, Б. (2021). Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 245-262). Ужице: Педагошки факултет: DOI 10.46793/NNU21.245DJ ISBN 978-86-6191-068-5
 2. Ђорић, Б. (2022). Анализа ефеката примене различитих платформи за учење програмирања. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 179-200). Ужице: Педагошки факултет. DOI 10.46793/NOIP.179Q 

Универзитетски приручници

 1. Bjekić, D, Stojković, M., Đorić, B., Damnjanović, M. i Aleksić, V. (2019). Priručnik za buduće nastavnike: o preduzetničkom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-235-3
 2. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž., Stojković, M., Aleksić, V., i Đorić, B. (2019). Pedagoško-metodički priručnik: vodič za školsku praksu. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-234-6    

Докторска дисертација

Ђорић, Б. (2020). "Модели примене апликативног софтвера у основној школи и образовању будућих учитеља". Докторска дисертација. Универзитет у Новом Саду: Педагошки факултет у Сомбору.

Остале публикације

     1. Дуњић-Мандић, К., Ђорић, Б., Миловановић, С. и Кићановић, Н. (2019). Професионална интересовања матураната гимназије. Годишњи извештај Гимназије у Чачку - извештај за школску 2018/2019. годину, Чачак.

 

Радови после избора у звање доцент (од октобра 2021)

 

Радови на међународним скуповима штампани у целини (М33)

 1. Đorić, B. & Stojković, M. (2021). Professional orientation of high school graduates – what is the position of the mechanical engineering? In J. Baralić (ed.). Proceedings „38. International Conference on Production Engineering-Serbia 2021(ICPE-S2021)“ (pp. 312–316). Čačak, Serbia: Faculty of Technical Sciences. ISBN 978-86-7776-252-0. 
 2. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. International Conference CIET 2022. Valencia, Spain. https://ciet.floridauniversitaria.es/book-of-abstracts/#4 (M34)
 3. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B. & Gojgić, N. (2022). Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching. International Conference CIET 2022 (pp. 443-455). Valencia, Spain. (M33)
 4. Stojković, M., Bjekić, D., & Đorić, B. (2022). University teachers’ perception of online distance teaching during the COVID pandemic. In I. Janković & N. Ćirović (Eds.). Psychology in the Function of the Well-being of the Individual ans Society. International Thematic Proceedia 17th International Conference Days of Applied Psychology 2022 (pp. 127–142). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-601-7  https://doi.org/10.46630/dpp2022
 5. Radovic Firat, A., Đorić, B., & Petrović, V. M. (2022). Exploring ESP learners’ self-efficacy of writing skills in IT context. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE 2022 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2022  (pp. 384-390), 16-18th September, Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences.

Радови на националним скуповима штампани у целини (М63)

 1. Ђорић, Б., Бјекић, Д. и Стојковић, М. (2022). Интеракциона укљученост универзитетских е-наставника и квалитет е-наставе у реалном времену. IV конференција предметних дидактичара Србије "Информационе технологије, неминовност и/или потреба" (стр. 65-75), Зборник радова, 19.12.2021. године, Београд: Друштво предметних дидактичара.

Радови у монографији националног значаја (М45)

 1. Ђорић, Б. (2021). Настава у условима пандемије: класификација утицајних фактора на квалитет е-наставе и перцепцију задовољства. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 245-262). Ужице: Педагошки факултет: DOI 10.46793/NNU21.245DJ ISBN 978-86-6191-068-5
 2. Ђорић, Б. (2022). Анализа ефеката примене различитих платформи за учење програмирања. У. С. Маринковић (ур.) Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту (стр. 179-200). Ужице: Педагошки факултет. DOI 10.46793/NOIP.179Q