Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Младен Јањић

Мр Младен Јањић
Асистент
Научна област: Примењене рачунарске наука
и информатика
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-794

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 025

 mladen.janjic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

EDUCATION

BSc: 2005, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia

MSc: 2010, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia

MSc thesis: Mathematical models of synchronous generators

Primary directions of current research: Time series, mathematical modeling, web interfaces

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен 1975. год. у Чачку. Основну школу и Гимназију завршио у Чачку, а 2005. год. дипломирао на Техничком факултету у Чачку, на смеру Индустријска електроенергетика. Магистарске студије сам уписао на Техничком факултету у Чачку 2005. год., на смеру Електротехника, студијски програм Математичке методе у електротехници. Одбранио магистарски рад под насловом „Математички модели синхроних генератора“ 2010. год.

Од октобра 2005. год. запослен на Факултету техничких наука у Чачку (тада Технички факултет у Чачку) као стручни сарадник на Катедри за општу електротехнику и електронику, потом као у Служби за информатичку подршку и односе са јавношћу, а од октобра 2013. године као асистент на Катедри за информационе технологије на Факултету техничких наука у Чачку.

Такође, технички уређује часописе Serbian Journal of Electrical Engineerging и Mathematica Moravica.

Објавио као коаутор неколико радова на домаћим и међународним конференцијама као и један рад у часопису категорије М22.

Уписао 2012. године докторске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, студијски програм Информатика.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Мр Младен Јањић, има вишегодишње радно искуство у струци стечено кроз практичан рад као сарадник на ФТН у Чачку и, у последње 3 године, као асистент на предметима Веб технологије, Софтверско инжењерство и Савремене софтверске архитектуре.

НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Мр Младен Јањић бави истраживачким радом у ужој научној области Примењене рачунарске науке и информатика.

Радови објављени у часописима међународног значаја
(категорија М20)

 1. D. Djurcic, I. Mitrovic, M. Janjic, The weak and the strong equivalence relation and the asymptotic inversion, Filomat 25:4 (2011), pp. 29-36; ISSN 0354-5180 DOI: 10.2298/FIL1104029D [M22, IF2012 = 0,714]

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
(категорија М63)

 1. P. Petrović, M. Janjić, Simulacija rada dvofaznog polumostnog PWM invertora u programskom paketu PSim, 12. konferencija YU INFO 2006, ISBN: 86-85525-01-2, oblast Primenjena informatika, 6-10 mart 2006, Kopaonik (на CD-u).
 2. J. Živanić, M. Žižović, M. Janjić, Mathematical Models of Synchronous Generator, 12. International Conference "Dependability and Quality Management ICDQM-2009", Belgrade, Serbia, 25-26 June 2009, pp. 807-813. ISSN: 1451-4966.
 3. V. Lazarević, N. Damljanović, M. Đukić, M. Janjić, Virtual Team Selection by Centroid-Based Clustering, Proceedings of the 3rd DQM International Conference ICDQM-2012 (ISBN 978-86-86355-11-9), Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012, pp. 299-305.
 4. M. Janjić, V. Lazarević, M. Vujičić, Comparative Analysis of Secondary-School and Faculty Entrance Exam Results, Proceedeings of the 3rd DQM International Conference ICDQM-2012 (ISBN 978-86-86355-11-9), Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012, pp. 148-154.
 5. M. Janjić, V. Lazarević, Cophenetic Coefficient of Correlation Between Study Programs, Proceedeings of the 4th DQM International Conference „Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2013“, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013, pp. 340-346. ISBN 978-86-86355-15-7
 6. M. Janjić, V. Lazarević, Ž. Micić, M. Vujičić, Komparativna analiza uspeha učenika u srednjoj školi i na prijemnom ispitu na mašinskim fakultetima, YU INFO 2013, Zbornik radova na CD-u (ISBN: 978-86-85525-11-7), oblast Primenjena informatika, 3-6 mart 2013. god., Kopaonik, str. 221-226.
 7. M. Janjić, V. Lazarević, M. Đukić, Standard deviation of secondary school and faculty entrance exam results, Proceedeings of the 5th DQM International Conference ICDQM-2014.
 8. M. Janjić, V. Lazarević, Kovarijansa i korelacija srednjoškolskog uspeha i pokazanih rezultata na prijemnom ispitu, TIO2014, Čačak, 30-31. maj 2014.
 9. M. Janjić, K. Tasić, N. Damljanović, M. Žižović, A new method of cluster estimation, Proceedeings of the 6th DQM International Conference ICDQM-2015.
 10. V. Kraguljac, M. Janjić, V. Lazarević, Analysis of the results of the entrance exam and the first colloquium of Business Informatics, submitted for TIO2016.